W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

dyrektor
Lesław Strohbach
parter, pokój 7
telefon 16 624 87 69, e-mail: leslaw.strohbach@um.jaroslaw.pl

pracownicy

stanowisko ds. zwalczania patologii społecznych
parter, pokój 5
inspektor Małgorzata Bórzyńska

telefon 16 624 87 38, e-mail: malgorzata.borzynska@um.jaroslaw.pl

stanowisko ds. współpracy z jednostkami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia
parter, pokój 6
inspektor Agnieszka Dąbrowska

telefon 16 624 87 35, e-mail: agnieszka.dabrowska@um.jaroslaw.pl

Ewidencja działalności gospodarczej
parter, pokój 5
inspektor Teresa Płocica

telefon 16 624 87 37, e-mail: teresa.plocica@um.jaroslaw.pl
e-mail: edg@um.jaroslaw.pl

Ewidencja ludności
parter, pokój 6
inspektor Agnieszka Myszkowska

telefon 16 624 87 35, 16 624 87 36, e-mail: agnieszka.myszkowska@um.jaroslaw.pl

inspektor Iwona Wajkselberger

telefon 16 624 87 35, e-mail: iwona.wajkselberger@um.jaroslaw.pl

Dowody osobiste
parter, pokój 4
inspektor Alicja Podolec

telefon 16 624 87 84, e-mail: alicja.podolec@um.jaroslaw.pl 

podinspektor Agnieszka Kantor

telefon 16 624 87 39, e-mail: agnieszka.kantor@um.jaroslaw.pl

Realizacja zadań związanych z programem "Bezpieczny Jarosław"
Rynek 6, I piętro, pokój 13

inspektor Marta Śmiech

telefon 16 624 87 81, e-mail: marta.smiech@um.jaroslaw.pl

Zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie

Rynek 6, IV piętro, pokój 31
główny specjalista Patrycja Lachnik

telefon 16 624 87 40, e-mail: patrycja.lachnik@um.jaroslaw.pl

Rynek 6, IV piętro, pokój 30

inspektor Bogusław Ryzner

telefon 16 624 87 66, e-mail: boguslaw.ryzner@um.jaroslaw.pl

inspektor Bartłomiej Zyzański

telefon 16 624 87 66, e-mail: bartlomiej.zyzanski@um.jaroslaw.pl 

zakres działania

1. W zakresie ewidencji ludności:
1) prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców,
2) prowadzenie i aktualizacja rejestru zamieszkania cudzoziemców,
3) prowadzenie i aktualizacja rejestru PESEL,
4) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
5) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
6) sporządzanie wykazów dla jednostek uprawnionych,
7) nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu i na podstawie odrębnych przepisów,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania, anulowania zameldowania i wymeldowania,
9) prowadzenie rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach rejestru wyborców,
10) sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców,
11) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz zaświadczeń z rejestru wyborców,
12) sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach,
13) sporządzanie miesięcznych i corocznych sprawozdań dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu zadań zleconych,
14) prowadzenie czynności związanych z Rejestrem Danych Kontaktowych,

15) nadanie numeru PESEL i profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
2. W zakresie dowodów osobistych:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie stosownych zaświadczeń,
2) wydawanie dowodów osobistych (w tym kodów PUK),
3) przyjmowanie i rejestracja zawiadomień o utracie/zniszczeniu dowodu osobistego,
4) prowadzenie archiwum kopert osobowych,
5) udostępnianie w trybie jednostkowym danych z rejestru dowodów osobistych,
6) prowadzenie rejestru dowodów osobistych,
7) wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych,
8) sporządzanie miesięcznych i corocznych sprawozdań dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu zadań zleconych,
9) prowadzenie czynności związanych z rejestrem danych kontaktowych.

3. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1) przyjmowanie wniosków o dokonanie wpisu oraz zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) przyjmowanie zgłoszeń o zaprzestaniu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej,
3) przekształcanie wniosku na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym ePUAP i przesyłanie do CEIDG,
4) archiwizacja wniosków CEIDG-1,
5) współpraca z urzędem skarbowym, ZUS/KRUS, Głównym Urzędem Statystycznym,
6) obsługa spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami, w szczególności: udzielania, odmowy udzielania, cofnięcia, zmiany i stwierdzenia wygaśnięcia licencji, przeprowadzanie kontroli.
4. W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:
1) planowanie i koordynacja działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Jarosławia w ramach programów przyjętych do realizacji,
2) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, będących w kompetencji burmistrza, wynikających z rządowych programów poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) realizacja i koordynacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, programu ochrony zdrowia,
4) współpraca z policją, strażą pożarną, strażą miejską i innymi właściwymi podmiotami w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego,
5) realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach,
6) organizacja prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
7) zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
8) planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie,
9) planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
10) organizacja łączności alarmowej,
11) zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
12) prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
13) prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.
5. W zakresie obrony cywilnej:
1) tworzenie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia oraz uzgadnianie planów OC zakładów pracy,
2) prowadzenie terenowych formacji obrony cywilnej oraz wspieranie działań w zakresie tworzenia formacji OC w zakładach pracy na terenie Jarosławia,
3) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
4) organizowanie szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
5) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,
6) koordynowanie współdziałania obrony cywilnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych,
7) nadzór nad prowadzeniem gospodarki sprzętem obrony cywilnej,
8) współudział w planowaniu ochrony dóbr kultury,
9) ustalenie zadań obrony cywilnej i kontrola ich realizacji w instytucjach i zakładach pracy,
10) nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla zabezpieczenia potrzeb wynikających z Planu Obrony Cywilnej.
6. W zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
1) planowanie w zakresie spraw obronnych,
2) świadczenia na rzecz obrony,
3) organizowanie systemu kierowania obronnością,
4) przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
5) orzekanie w sprawach wojskowych,
6) reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych z obowiązków państwa - gospodarza (HNS),
8) organizacja kwalifikacji wojskowej.
7. Nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Szczegółowe informacje

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić, jeśli go gdzieś zagubisz i cofnąć jego zawieszenie - gdy go już odnajdziesz.

WNIOSKOWANIE O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE

Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

UWAGA! Od 29 grudnia 2023 roku nie składa się już papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek generowany jest automatycznie na stanowisku obsługi w pokoju numer 4 na parterze Urzędu Miasta Jarosławia - Rynek 1, na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu-tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego,
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo - prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie,
 • dowód osobisty, a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dotyczy osób, które go posiadają)
  UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego - oryginał nadania obywatelstwa polskiego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu należy wystąpić:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:

- zmiany danych zawartych w dowodzie (z wyjątkiem zmiany adresu zameldowania),

- zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- utraty dowodu osobistego,

- upływu terminu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego,

- nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

- nieposiadania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub z odciskami palców.

Wniosek składa:

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • rodzic, opiekun albo kurator – może złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia).

UWAGA! Jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

WNIOSKOWANIE O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZEZ INTERNET

Możesz złożyć wniosek przez internet, w tym celu potrzebny jest profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Pozwalają one potwierdzić tożsamość.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-tu uzyskasz więcej informacji na temat wniosku składanego przez internet

 • należy wejść na stronę www.mobywatel.gov.pl,
 • kliknąć zaloguj się na mObywatel.gov.pl,
 • po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę "Załatw sprawę online",
 • wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego,
 • przygotować plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach,
 • sprawdzić i podpisać zgłoszenie,
 • w ciągu 30 dni od dnia wysłania wniosku należy przyjść do urzędu, do którego został wysłany wniosek, by złożyć wzór podpisu oraz oddać odciski palców (wizyta w urzędzie jest konieczna dla każdego, kto ukończył 12. rok życia).

UWAGA! Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w ciągu 30 dni o wzór podpisu i odciski palców, pozostanie bez rozpoznania.

UWAGA! Jeśli załączone przez internet zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi o uzupełnienie wniosku.

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia oraz osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy). 
 • Przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność małoletniego, który ukończył 12. rok życia.
 • Małoletni, który ukończył 13. rok życia może samodzielnie odebrać dowód osobisty.
 • Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

UWAGA! Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w siedzibie urzędu.

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do wojewody podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe
Terminy ważności dowodów osobistych wynoszą:

 • 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców,
 • 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia,
 • 10 lat dla pozostałych osób.

UWAGA! Zmiana adresu zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego.

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?
 
Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. 

O dane jednostkowe mogą się ubiegać: 

 • organy prokuratury;
 • organy policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej;
 • sądy,
 • inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać: 
- z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych, 
- z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego wnioskodawcy konkretną korzyść. W tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku; 
wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. 
Interes faktyczny, w odróżnieniu od interesu prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji. 
Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające: 
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, 
- zakres żądanych danych jednostkowych, 
- informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane, 
- termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych, 
- pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono. 
Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu, spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych. 

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych własne zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie (opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł). 

UWAGA! W trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.

Klauzula informacyjna
(Rejestr Dowodów Osobistych)

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiadający za utrzymanie i rozwój rejestru. Kontakt: adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 5, odpowiadający za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. Kontakt: pisemny na adres siedziby administratora;
 • Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 -  w zakresie  danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty. Kontakt: telefon centrala: 16 624 87 00, sekretariat: 16 624 87 01, fax 16 624 87 65, e-mail kancelaria@um.jaroslaw.pl

2) kontakt z inspektorem danych osobowych:

 • administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez  e-mail iod@mswia.gov.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • administrator - Burmistrz Miasta Jarosławia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 16 624 87 79 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wydania dowodu osobistego,
 • unieważnienie dowodu osobistego z powodu:
  - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  - zmiany danych zawartych w dowodzie,
  - upływu terminu ważności w dowodzie,
  - utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu;
 • uzyskania  zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

4) Podstawa prawna: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych;
5) Odbiorcy danych: w celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych;
6) Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacji Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
7) dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka np. danych dzieci;
9) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
10)  źródło pochodzenia danych:  Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

 • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty;

11) obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Ewidencja ludności

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

  
Wymagane dokumenty: 
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu stałego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE), dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przedstawiony przez właściciela. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 

Opłaty: 
• dokonanie czynności zameldowania - opłaty nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia  o zameldowaniu na pobyt stały po dokonaniu czynności zameldowania – opłaty nie pobiera się,
• wydanie kolejnych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały – na wniosek strony, opłata 17 zł.


Miejsce załatwiania sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36  
  

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy


Wymagane dokumenty: 
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu czasowego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży, wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karta pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przedstawiony przez właściciela.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 

Opłaty: 
• dokonanie czynności zameldowania opłaty - nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony, opłata 17 zł. 

Miejsce załatwiania sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36 

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy do 3 miesięcy


Wymagane dokumenty: 
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu czasowego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży, wiza lub karta pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 

Opłaty: 
• dokonanie czynności zameldowania opłaty  - nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony, opłata 17 zł. 

Miejsce załatwiania sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6  
tel. 624 87 35, 624 87 36   

Zameldowanie na pobyt stały 

Wymagane dokumenty: 

wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego”, na którym pobyt osoby w lokalu potwierdzają osoby uprawnione (właściciele, najemcy, zarządcy), dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się i osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia   

Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Informacje istotne dla interesantów:
w urzędzie pobieramy druk meldunkowy, który wypełniamy i podpisujemy; na druku tym nasz pobyt w lokalu potwierdzają osoby, którym przysługuje prawo do lokalu (osobami takimi będą: członkowie spółdzielni - na podstawie przydziału lokalu spółdzielczego; najemcy - na podstawie umowy najmu; właściciele - na podstawie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej). Osoby uprawnione składają swój podpis na formularzu zgłoszeniowym przed pracownikiem urzędu miasta, przedstawiając do wglądu wspomniane wyżej dokumenty.
  
Opłaty: 

• dokonanie czynności zameldowania opłaty - nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia  o zameldowaniu na pobyt stały po dokonaniu czynności zameldowania – opłaty nie pobiera się,
• wydanie kolejnych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały – na wniosek strony, opłata 17 zł.

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36
  

Wymeldowanie z pobytu stałego 

  
Wymagane dokumenty: 
wypełnione zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, dowód osobisty lub paszport. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 
Informacje istotne dla interesantów: wymeldowania dokonujemy osobiście 
  
Opłaty: 
• dokonanie czynności wymeldowania – opłaty nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego – na wniosek strony, opłata 17 zł. 
  
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36
  
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy


Wymagane dokumenty:
wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym pobyt osoby w lokalu potwierdzają osoby uprawnione (właściciele, najemcy, zarządcy), dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się i osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 
  
Informacje istotne dla interesantów:
w urzędzie pobieramy druk meldunkowy, który wypełniamy i podpisujemy; na druku tym nasz pobyt w lokalu potwierdzają osoby, którym przysługuje prawo do lokalu (osobami takimi będą: członkowie spółdzielni - na podstawie przydziału lokalu spółdzielczego; najemcy - na podstawie umowy najmu; właściciele - na podstawie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej). Osoby uprawnione składają swój podpis na formularzu zgłoszeniowym przed pracownikiem urzędu miasta, przedstawiając do wglądu wspomniane wyżej dokumenty. 
  
Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania – opłaty nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – na wniosek strony, opłata 17 zł. 
  
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36 
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 

  
Wymagane dokumenty: 
wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, dowód osobisty lub paszport. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia. 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie. 

Opłaty: 
• dokonanie czynności wymeldowania - opłaty nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony - 17 zł. 

Miejsce załatwiania sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6  
tel. 624 87 35, 624 87 36 

Wymeldowanie: wyjazd za granicę na pobyt stały lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy 

  
Wymagane dokumenty: 
wypełnione „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, dowód osobisty lub paszport. 

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia. 

Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie. 
Informacje istotne dla interesantów: zgłoszenia wyjazdu dokonuje się osobiście 
  
Opłaty: 
• dokonanie czynności zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – opłaty nie pobiera się, 
• wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd za granicę na pobyt stały lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy – na wniosek strony, opłata 17 zł. 
  
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36 
 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Wymagane dokumenty: 
wypełniony druk: „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”, dowód osobisty lub paszport. 
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia. 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie. 

Opłaty: 
• dokonanie czynności zgłoszenia powrotu do kraju - opłaty nie pobiera się 

Miejsce załatwiania sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6  
tel. 624 87 35, 624 87 36

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 


Formularze wypełnia się w języku polskim.
Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. można dokonać zameldowania drogą elektroniczną. Skorzystanie z takiej formy zameldowania odbywa się poprzez wejście na stronę https;//obywatel.gov.pl/meldunek i otworzenie odpowiedniego linka.

Należy pamiętać o tym, że do złożenia formularza przez ePUAP - potrzebny jest profil zaufania (eGO) lub certyfikat kwalifikowany, pozwalają one potwierdzić tożsamość.
Procedura zameldowania przez Internet jest podobna do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument (jego cyfrowe odwzorowanie) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującym, potwierdzające pobyt lokalu.

Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (np. skany). Należy również pamiętać, że w stosunku do cudzoziemców nie będących obywatelami państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny takiego obywatela, pozostaje konieczność wykonania obowiązku meldunkowego tradycyjnie w organie gminy.

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną 

  
Wymagane dokumenty: 
uzasadniony wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie złożony przez podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości, odpis lub kserokopia dokumentów stwierdzających uprawnienia wnioskodawcy do danego lokalu (akt własności, umowa najmu, umowa cywilnoprawna). 
Sposób załatwienia sprawy: 

Urząd prowadzi postępowanie administracyjne na podstawie obowiązujących przepisów (Ustawa o ewidencji ludności, kodeks postępowania administracyjnego i innych przepisów), orzeka o zameldowaniu lub wymeldowaniu w formie decyzji. 
 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni (z możliwością przedłużenia). 

Opłaty: 
10 zł za decyzję - wpłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Jarosławia z chwilą złożenia wniosku. 
  
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36 
  
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty lub paszport wniosek 
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia  
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie    
Opłaty: za wydanie zaświadczenia - 17 zł 
   
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36 
  
Uwaga:  za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL 


Informacje istotne dla interesantów: 
1. Organ gminy występuje o nadanie z urzędu numeru PESEL tylko i wyłącznie dla obywateli polskich zameldowanych na  terytorium RP na pobyt stały albo czasowy. Organ gminy występuje o nadanie z urzędu numeru PESEL dla cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP w związku z: 
uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, uzyskaniem zgody członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa powyżej w pkt. 5 i 6.
2. Organ gminy może również wystąpić o nadanie numeru PESEL  na postawie odrębnych przepisów: 
w takim przypadku strona składa wniosek o nadanie numeru PESEL, który powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej do nadania tego numeru oraz udokumentowane dane takie jak: 

nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, płeć, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, 
kraj miejsca zamieszkania,seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument, seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego, seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca. 
Wymagane dokumenty: wniosek o nadanie numeru PESEL 

Sposób załatwienia: przyjęcie wniosku, przesłanie go do MSW i powiadomienie osoby o nadaniu numeru.

Opłaty: nie pobiera się 
  
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36


Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców

  
Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców 

Sposób załatwienia sprawy:
udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi) 
  
Przewidziany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca 
  
Informacje istotne dla interesantów:
dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców mogą być udostępnione:
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, dane te zostaną poddanej takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. 

Ponadto niezbędne jest wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych lub dokumenty potwierdzające interes prawny, ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.) 

  
Opłaty: 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. 
  
Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców. Z dniem 1 lipca 2019 r. wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL, mogą być składane w dowolnym organie gminy.

Od 1 lipca 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym. W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pokój 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36

Ewidencja ludności - nadanie numeru PESEL i profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (formularz można dostać w dowolnym urzędzie gminy). Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym – ( zgodnie z ustawą o dowodach osobistych),
 • dokument potwierdzający dane, które są we wniosku - jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Sposób załatwienia sprawy: rejestracja wniosku, wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL

Przewidywany termin załatwienia sprawy : bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:  opłaty nie pobiera się.

Dodatkowe informacje: osoby pełnoletnie posiadające numer telefonu polskiego operatora oraz adres e-mail mogą uzyskać dodatkowo profil zaufany w tym celu wymagane jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego oraz posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (parter, pokój nr 6), tel. 624 87 35, 624 87 36

Zgłoszenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK 

Sposób załatwienia sprawy: wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa pełnoletni obywatel posiadający numer ewidencyjny PESEL, by potwierdzić dane kontaktowe przy urzędniku:
dodanie/aktualizację numeru telefonu - wymagane jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego, dodanie/aktualizację adresu e-mail - wymagane jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
lub
24 godziny od momentu otrzymania sms-a na samodzielne dokończenie rejestracji danych kontaktowych w RDK poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-swoje-dane-kontaktowe-w-rejestrze-danych-kontaktowych-rdk

Ewidencja działalności gospodarczej


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

1) Nazwa 
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2) Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647) 
3) Wymagane dokumenty: 
· wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, 
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EFTA/EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  do wglądu oryginał dokumentu przyznającego status, o którym mowa w art. 13 ust. 2, 2a albo 4 albo 5 ustawy o s.dz.g. labo jego uwierzytelnioną kopię 
4) Termin załatwienia sprawy
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. 
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5) Tryb odwoławczy 
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
6) Formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG: 
· Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie. 
· Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). 
· Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. 
· Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. 
· Dane teleadresowe urzędów dostępne są na stronie www.biznes.gov.pl. 
7) Opłaty 
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) 
8) Uwagi 
Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem zgłoszenia do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. 
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma również obowiązek udać się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć następujące druki: 
- ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej 
- ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 
- ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej 
- ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – spółka cywilna 
Ponadto przedsiębiorca, który rejestruje działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2. 
  
Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

1) Nazwa 
Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
2) Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647) 
3) Wymagane dokumenty 
· wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
4) Termin załatwienia 
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEID nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5) Tryb odwoławczy 
brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
6) Opłaty 
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 
7) Uwagi 
Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1 i w rubryce „01” zaznacza zaznaczenie znakiem „x” pole nr 2. W polu nr 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. W przypadku zgłaszania zmian należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmiana oraz podać nowe brzmienie zmienionej danej. W przypadku zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD 2007) kolejność nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia. 
 
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 

1) Nazwa 
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 
2) Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty: 
· wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, 
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
4) Termin załatwienia 
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5) Tryb odwoławczy 
brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
6) Opłaty 
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 
7) Uwagi 
Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni do bezterminowo. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo w miesiącach i dniach. W przypadku, gdy okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. 
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, nie określa daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej 

1) Nazwa 
Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej 
2) Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019 poz. 1291)
3) Wymagane dokumenty: 
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, 
- dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
  
4) Termin załatwienia sprawy 
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5) Tryb odwoławczy 
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
6) Opłaty 
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 
7) Uwagi 

CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku-Prawo przedsiębiorców, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpisowi z urzędu do CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

1) Nazwa
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty 
- wniosek o zaprzestanie działalności gospodarczej działalności gospodarczej 
- dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa 
  
4) Termin załatwienia sprawy 
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5) Tryb odwoławczy 
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
6) Opłaty 
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 5
tel. 16 - 624 87 37


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Jarosławiu


MKRPA działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U.2016.487 z późn.zm.)

Kontakt:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, parter, pok. 5
tel. 16 624 87 38

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem 
nr 53/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17.02.2017 r. wchodzą następujące osoby: 

Zbigniew Guzowski - przewodniczący komisji,
Teresa Adamczyk - wiceprzewodniczący komisji,
Małgorzata Bórzyńska - sekretarz komisji,
Konrad Chudy - członek komisji,
Monika Chruściel - członek komisji,
Joanna Jurek - członek komisji,
Bogusław Ryzner - członek komisji,
Krzysztof Osiadły - członek komisji,
Agnieszka Dąbrowska - członek komisji.
 
Do ustawowych zadań MKRPA należy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41 ust.3). 

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust.3). Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) ( art.18 ust.3a). Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez burmistrza miasta (art.18 ust.8). 

Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9 a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Kart".

Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487):

1. rozkład życia rodzinnego; 
2. demoralizacja małoletnich; 
3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. 

Uwaga! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny, a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, 
w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania 
o sobie.
Wnioskodawcą w powyższej sprawie może być: 
- członek rodziny, 
- sąsiad, 
- kurator, 
- Policja, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
         
Wniosek należy podpisać i złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu, ul. Rynek 1, pok nr 6.

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (SO) nadzorowany przez dyrektora Lesława Strohbacha, a w strukturze organizacyjnej bezpośrednio podlega II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej Dariusza Tracza.

    

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego