W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Petycje

XML
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta Jarosławia może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji burmistrza.
Nadawca petycji

Petycje mogą składać:
 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.
Składanie petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji;
 • określenie przedmiotu petycji.

Anonimy nie są rozpatrywane.

 • petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje można składać:

 • za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl,
 • za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław,
 • składając osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój numer 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 166248701 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Zbigniewa Piskorza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ich brak uniemożliwi rozpatrzenie wniosku w trybie ustawy o petycjach;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Petycje opublikowane do roku 2020, w tym również zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, są dostępne w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia:

1. petycje opublikowane w latach 2015-2019,

2. petycje opublikowane  w roku 2020.

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego