W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Kierownictwo urzędu

Kierownictwo urzędu składa się z burmistrza, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnika miasta. Poniżej więcej informacji o kompetencjach poszczególnych członków kierownictwa.

Burmistrz Miasta Jarosławia 

mgr inż. Marcin Nazarewicz

Burmistrz Miasta Jarosławia Marcin Nazarewicz

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: burmistrz@um.jaroslaw.pl

Burmistrz miasta:

 • jest kierownikiem Urzędu Miasta Jarosławia, będąc jednocześnie organem wykonawczym gminy, organem w postępowaniu administracyjnym oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 • wykonuje zadania określone przepisami prawa oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej miasta,
 • pełni funkcje walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia udziałowca w spółkach, w których miasto ma udziały, może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli,
 • jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta, który realizuje zadania określone odrębnymi przepisami,
 • kieruje urzędem przy pomocy kierownictwa urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu wydając zarządzenia, polecenia służbowe, a także podejmując i zatwierdzając rozstrzygnięcia,
 • wskazuje imiennie pierwszego i drugiego zastępcę burmistrza, a także określa szczegółowy zakres zadań i kompetencji burmistrza oraz spraw powierzonych zastępcom burmistrza, sekretarzowi i skarbnikowi.

Burmistrzowi Miasta Jarosławia przysługuje wyłączne prawo do:

 • kierowania bieżącymi sprawami miasta i reprezentowania go na zewnątrz,
 • podejmowania czynności należących do jego kompetencji w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • powoływania i odwoływania zastępców burmistrza,
 • występowania z wnioskiem o powołanie i odwołanie skarbnika,
 • wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielania pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • przygotowania projektów uchwał rady,
 • określenia sposobu wykonywania uchwał,
 • przedkładania radzie sprawozdań z wykonania uchwał,
 • wykonywania budżetu,
 • dysponowania środkami pieniężnymi gminy,
 • reprezentowania miasta w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • przekładania radzie wniosków oraz propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
 • wydawania zarządzeń wprowadzających regulaminy dotyczące działalności urzędu,
 • uczestnictwa w pracach związków i porozumień międzygminnych,
 • wykonywania innych zadań zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa oraz uchwałami rady miasta do kompetencji burmistrza.

Burmistrz podpisuje w szczególności:

 • dokumenty kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,
 • dokumenty kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej,
 • dokumenty kierowane do organów kontroli specjalistycznej, w tym odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
 • dokumenty kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty kierowane do służb, inspekcji i straży,
 • dokumenty związane ze współpracą zagraniczną, z wyjątkiem ustaleń o charakterze roboczym oraz prowadzonej w tym zakresie korespondencji elektronicznej,
 • dokumenty związane z wykonywaniem przez burmistrza funkcji kierownika urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych miasta,
 • dokumenty każdorazowo zastrzeżone przez burmistrza do jego podpisu,
 • zarządzenia, upoważnienia i pełnomocnictwa.

Burmistrz Miasta Jarosławia realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Jarosławia. W czasie nieobecności burmistrza, jego obowiązki oraz zadania przejmuje pierwszy zastępca burmistrza. W przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza i pierwszego zastępcy burmistrza, obowiązki i kompetencje burmistrza przejmuje drugi zastępca burmistrza. W przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza i zastępców burmistrza obowiązki i kompetencje burmistrza przejmuje sekretarz.

Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych urzędu:

 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Biura Burmistrza Miasta,
 • Rzecznika prasowego,
 • Biura Strategii i Pozyskiwania Funduszy,
 • Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi prawnej,
 • Samodzielnego stanowiska ds. audytu,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Inspektora Ochrony Danych.


I zastępca burmistrza
ds. infrastruktury technicznej
mgr Wiesław Pirożek
I zastępca burmistrza - Wiesław Pirożek

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój numer 23 - sekretariat, II piętro

tel. (+48) 16 624 87 00
e-mail: wieslaw.pirozek@um.jaroslaw.pl

Sylwetka I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej

 
mgr Wiesław Pirożek - urodził się w 1961 r. w Przemyślu, żona Bogumiła, troje dzieci: Anna, Damian i Marek.

Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 2015 r., już drugą kadencję, pełni funkcję zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej. Pracował m.in. jako nauczyciel, był współtwórcą filii Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego z La Paz w Batallas. Przez trzy kadencje pełnił funkcję Burmistrza Miasta Radymna (lata 1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014), a dwa lata (2002-2004) zastępcy burmistrza. Od 2006 r. jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie, a od 2015 r. wiceprezesem Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków przy 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Zadania i uprawnienia

 

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w czasie jego nieobecności, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, komisjami oraz radami dzielnic,
 • zastępowanie II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień,

Do kompetencji I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej należą:

 • działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego miasta oraz w zakresie polityki mieszkaniowej miasta, w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • określenie polityki gospodarowania nieruchomościami miasta,
 • planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej, w tym gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej oraz wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne,
 • działania strategiczne w zakresie komunikacji i transportu, w tym w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego oraz komunikacji miejskiej oraz w zakresie poprawy warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
 • planowanie strategicznego rozwoju infrastruktury technicznej miasta oraz zarządzanie siecią dróg miejskich i inżynierią ruchu,
 • koordynacja przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez miasto lub z jego udziałem, w tym strategicznych projektów inwestycyjnych,
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych w zakresie prognoz inwestycyjnych,
 • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w tym ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych miasta oraz polityki przestrzennej,
 • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
 • bieżący nadzór nad:

a) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) utrzymaniem czystości w mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
c) ochroną zabytków,

 • przy pomocy wydziałów (Wydział Infrastruktury Technicznej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska) sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki jednoosobowe oraz z udziałem miasta:
  a) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu,
  b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  d) Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
  e) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  f) SIM PODKARPACIE Sp. z o.o.
 • nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia:
  a) Wydział Infrastruktury Technicznej,
  b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska,
  c) Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych.


II zastępca burmistrza
ds. infrastruktury społecznej
dr Dariusz Tracz
II zastępca burmistrza - Dariusz Tracz

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój numer 8, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: dariusz.tracz@um.jaroslaw.pl

Sylwetka II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej

 
dr Dariusz Tracz - urodził się w 1973 r. w Jarosławiu, żona Monika, dwoje dzieci: Dominika i Magdalena.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologii samorządowej. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Od 2016 r., już drugą kadencję, pełni funkcję zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej. 

W latach 2008-2016 pracował w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na stanowisku dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Wcześniej był zatrudniony w jarosławskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika. Posiada również doświadczenie pracy w charakterze pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Ponadto współpracował z uczelniami wyższymi w województwie (m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu), prowadząc zajęcia z zakresu dziedzin związanych z socjologią i polityką społeczną. Jest współpracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Zadania i uprawnienia

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza miasta i I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • zastępowanie I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, jej komisjami oraz radami dzielnic,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień.

Do kompetencji II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej należą:

 

 • działania strategiczne w zakresie polityki społecznej miasta,
 • tworzenie warunków rozwoju społecznego i aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
 • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych oraz integracji społecznej i kulturowej,
 • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej,
  kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania usługami publicznymi w obszarze rozwoju społecznego, edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
 • prowadzenie przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, spraw z zakresu: współpracy z organizacjami pozarządowymi, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami, pomocy społecznej, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem, zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, równego dostępu do usług, współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • nadzór merytoryczny i współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta: żłobkami miejskimi, jednostkami oświatowymi: miejskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi, instytucjami kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu,
 • nadzorowanie pracy: Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych, Wydziału Oświaty i Sportu, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej.

Sekretarz Miasta
mgr Magdalena Kapusta

Magdalena Kapusta, sekretarz miasta

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój numer 11, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 05

e-mail: magdalena.kapusta@um.jaroslaw.pl 

Zadania i uprawnienia


Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych oddzielnymi zarządzeniami burmistrza oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie właściwej organizacji urzędu oraz podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia, a także pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacji pracy i obsługi interesantów,
 • współdziałanie, w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu, z burmistrzem, zastępcami burmistrza, skarbnikiem oraz - nie podlegających bezpośrednio nadzorowi - kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,
 • koordynowanie, wymagających tego, działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • koordynowanie działań związanych z przebiegiem kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie spraw skarg i wniosków mieszkańców oraz ewidencji w tym zakresie,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 • reprezentowanie miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
 • realizowanie, we współdziałaniu z pozostałymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych, polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie mieniem urzędu i dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,
 • nadzór nad obsługą organizacyjno-administracyjną rady i rad dzielnic,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją wyborów,referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 • nadzór nad obowiązkiem tworzenia tekstów ujednoliconych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał Rady Miasta Jarosławia i zarządzeń burmistrza oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • pełnienie nadzoru nad realizacją strategii rozwoju miasta oraz strategii sektorowych/funkcjonalnych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • nadzorowanie pracy: Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem.

Skarbnik Miasta

mgr Katarzyna Czuba

Katarzyna Czuba - Skarbnik Miasta

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie oraz specjalizacji - Zarządzanie finansami.

Zatrudniona w Urzędzie Miasta Jarosławia od dnia 1 lipca 2011 roku na różnych stanowiskach w Wydziale Finansowo-Księgowym.

 

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój numer 15, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 07

e-mail: katarzyna.czuba@um.jaroslaw.pl

Zadania i uprawnienia


Skarbnik jest głównym księgowym budżetu miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej miasta.

Do zakresu spraw powierzonych skarbnikowi miasta należy:

 

 • opracowywanie projektów budżetu miasta Jarosławia i wieloletniej prognozy finansowej miasta,
 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyróżnianie zadań strategicznych na każdym etapie projektowania budżetu miasta/wieloletniej prognozy finansowej miasta i w sprawozdawczości budżetowej,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady miasta i zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od burmistrza,
 • nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych według graficznego schematu organizacyjnego urzędu,
 • współdziałanie z innymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie powierzonych spraw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza, w granicach określonych pełnomocnictwami i otrzymanymi upoważnieniami,
 • możliwość udzielania upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Skarbnik jest odpowiedzialny za realizację obowiązków i zadań w zakresie: prowadzenia rachunkowości urzędu, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Skarbnik miasta kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

Powiadom znajomego