W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Infrastruktury Technicznej (WIT)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo


dyrektor
Magdalena Zarębska-Lorenowicz
I piętro, pokój numer 12b

telefon 16 624 87 22, e-mail: magdalena.lorenowicz@um.jaroslaw.pl 

pracownicy

pokój numer 12a - realizacja zadań z zakresu dróg
inspektor Lilla Biesiadecka

telefon 16 624 87 73, e-mail: lilla.biesiadecka@um.jaroslaw.pl

pokój numer 12c - realizacja zadań z zakresu dróg
główny specjalista Robert Bembnowicz

telefon 16 624 87 74, e-mail: robert.bembnowicz@um.jaroslaw.pl

główny specjalista Jacek Balawajder

telefon 16 624 87 74, e-mail: jacek.balawajder@um.jaroslaw.pl

inspektor Mateusz Głowacki

telefon 16 624 87 74, e-mail: mateusz.glowacki@um.jaroslaw.pl

podinspektor Sabina Kuś

telefon 16 624 87 74, e-mail: sabina.kus@um.jaroslaw.pl

pokój numer 14 - realizacja zadań z zakresu inwestycji, komunikacji i transportu 

inspektor Marta Płoszaj

telefon 16 624 87 80, e-mail: marta.ploszaj@um.jaroslaw.pl

podinspektor Magdalena Kiełkowicz

telefon 16 624 87 80, e-mail: magdalena.gilarska@um.jaroslaw.pl

inspektor Adam Szyper

telefon 16 624 87 86, e-mail: adam.szyper@um.jaroslaw.pl

zakres działania

1. W zakresie infrastruktury technicznej:
1) prowadzenie inwestycji miejskich i remontów:
a) opracowywanie planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów,
b) współpraca ze służbami finansowymi oraz innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez wydział,
c) wnioskowanie o dokonywanie zmian w budżecie miasta pod względem rzeczowym i finansowym,
d) opracowywanie rocznych planów lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
e) przygotowywanie oraz zlecanie wykonania dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych,
f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego oraz opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na potrzeby postępowań przetargowych,
g) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami inwestycji na potrzeby postępowań przetargowych,
h) sprawowanie lub zlecanie nadzoru wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz przekazywanie inwestycji na majątek użytkownika,
i) współpraca z inwestorami zastępczymi w przypadku realizacji zadań w trybie zastępstwa inwestorskiego,
j) przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego w trakcie realizacji prowadzonych inwestycji, robót remontowo-budowlanych i rozbiórek, z wyłączeniem sytuacji zlecenia nadzoru,
k) kontrola jakości robót z zakresu inwestycji i remontów prowadzonych bądź zleconych przez wydział i ich odbiór,
l) dokonywanie przeglądów i kontroli dróg, chodników, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz typowanie do remontu kapitalnego lub bieżącego,
m) rozliczanie wykonywania robót, a także prowadzenie sprawozdawczości z zakresu inwestycji i remontów,
2) prowadzenie innych niż wymienione w punkcie 1 zadań związanych z infrastrukturą techniczną miasta, znajdujących się w gestii wydziału, a zwłaszcza:
a) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy opracowywaniu ofert inwestycyjnych, projektów strategicznych oraz przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez miasto lub z jego udziałem,
b) współudział w typowaniu oraz opiniowaniu zadań z zakresu inwestycji miejskich realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne miasta, na które planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE,
c) archiwizacja dokumentacji technicznej, dotyczącej realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, przez czas i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi UE przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
d) prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
e) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) nadzór nad właściwymi służbami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników oraz rozliczania zadań w tym zakresie,
g) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych w zakresie dostawy i dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń,
h) przygotowywanie umów dotyczących dostawy i dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń,
i) wykonywanie nadzoru nad właściwym stanem technicznym oświetlenia ulicznego,
j) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym znakowaniem ulic,
k) realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w tym:
- prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych oraz inżynierią ruchu,
- realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego.
2. W zakresie rozwoju miasta:
1) opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
2) koordynowanie i nadzorowanie, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez miasto lub z jego udziałem, a zwłaszcza monitorowanie inwestycyjnych projektów strategicznych,  

3) opracowywanie, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, projektów założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta w oparciu o wnioski komisji rady miasta, burmistrza oraz dostępne dane,
4) opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) sprzężonego z wieloletnią prognozą finansową (WPF).
3. W zakresie komunikacji i transportu:
1) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym dotyczących badania i analizy potrzeb przewozowych, 
2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem, funkcjonowaniem, finansowaniem i organizacją lokalnego transportu publicznego,
3) zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji i rozwiązań z zakresu komunikacji miejskiej,
4) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za bilety,
5) planowanie rozwoju transportu,
6) organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
7) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, 
8) uzgadnianie przebiegu tras linii komunikacyjnych,
9) koordynacja transportu, w tym lokalnego transportu zbiorowego.

Wydział Infrastruktury Technicznej (WIT) nadzorowany przez dyrektor Magdalenę Zarębską-Lorenowicz, a w strukturze organizacyjnej podlega I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej Wiesławowi Pirożkowi.

    

Powiadom znajomego