W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

pracownicy


inspektor Mirosław Twardowski

II piętro, pokój numer 29, telefon 16 624 87 10,

e-mail: miroslaw.twardowski@um.jaroslaw.pl


inspektor Teresa Filar
II piętro, pokój numer 27, telefon 16 624 87 12,

e-mail: teresa.filar@um.jaroslaw.pl

inspektor Joanna Ożyło
inspektor Tomasz Skoczylas
podinspektor Tomasz Zabłocki
goniec Jacek Jabłoński

pomoc administracyjna Monika Olszańska

parter, pokój numer 3
telefon 16 624 87 70, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Punkt informacyjny Urzędu Miasta Jarosławia

parter/hol, telefon 16 624 87 94

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
archiwum zakładowe

inspektor Marian Kwietniowski
parter, pokój numer 2 - kancelaria ogólna

telefon 16 624 87 09, e-mail: marian.kwietniowski@um.jaroslaw.pl 

kadry
inspektor Agnieszka Szawarniak-Petrykowska,

e-mail: agnieszka.szawarniak@um.jaroslaw.pl

inspektor Monika Schmidt

e-mail: monika.schmidt@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 25, telefon 16 624 87 16

Obsługa Rady Miasta Jarosławia

inspektor Beata Piskorz

telefon 16 624 87 17, e-mail: beata.piskorz@um.jaroslaw.pl

inspektor Marta Maziarka

telefon 16 624 87 17, e-mail: marta.maziarka@um.jaroslaw.pl

podinspektor Barbara Brzezińska

telefon 16 624 87 18, e-mail: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

III piętro, pokój numer 23


I piętro, pokój numer 10, Rynek 6
konserwator Andrzej Adamski, telefon 16 624 88 01

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotnik gospodarczy:

Zofia Płonka

Alicja Rebizant

Józef Pałczyński

Małgorzata Pasławska

Sabina Bańkowska

Mariusz Chmura

zakres działania


1. prowadzenie działań mających na celu sprawne funkcjonowanie urzędu oraz stałe doskonalenie tego funkcjonowania,
2. opracowywanie projektu statutu miasta oraz projektów zmian tych aktów,
3.opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz projektów zmian tego aktu, a także przygotowywanie - po każdej zmianie- zaktualizowanej wersji tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego i kierowanie jej do właściwej komórki organizacyjnej urzędu w celu opublikowania w BIP,
4. opracowywanie - po dokonaniu wymaganych konsultacji, w tym konsultacji z organizacjami związkowymi - regulaminu pracy urzędu, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz projektów ich zmian,
5. prowadzenie rejestrów:
a) dokumentów, których stosowanie jest wymagane dla potrzeb kontroli zarządczej,
b) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyjątkiem upoważnień do wglądu do ksiąg wieczystych oraz do przetwarzania danych osobowych,
c) porozumień, zawieranych przez burmistrza, z wyjątkiem porozumień pracodawców,
d) skarg i wniosków,
e) związków, stowarzyszeń, porozumień z udziałem miasta oraz spraw związanych z tym udziałem,
6. organizowanie i obsługa przyjmowania klientów w sprawach skarg, wniosków i interwencji, przez burmistrza i zastępców burmistrza, prowadzenie postępowań wyjaśniających i analizy zgłoszonych problemów, nadzór i koordynacja wykonania wydanych poleceń, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
7. opracowywanie okresowych analiz zawartości merytorycznej skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania,
8.prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz, przy współdziałaniu członkami kierownictwa urzędu i merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu, 
10. organizowanie i prowadzenie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie,
11. przyjmowanie oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami składanych przez burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi urzędami skarbowymi, a także przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej w celu publikacji w BIP,
12. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, w tym również z dokumentów będących w zasobie archiwalnym archiwum zakładowego urzędu,
13. spisywanie oświadczeń klientów - na ich wniosek - na okoliczność udowadniania okresu ich zatrudnienia, a także potwierdzanie tożsamości osób składających oświadczenia, 
14. prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu, 
15. prowadzenie spraw związanych z flotą samochodową urzędu,
16. współdziałanie z archiwum państwowym w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy oraz instrukcji archiwalnej, 
17. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu,
18. administrowanie budynkami i pomieszczeniami urzędu, w tym planowanie inwestycji i remontów oraz nadzór nad ich realizacją, konserwacja urządzeń technicznych,
19. zapewnienie dostarczania do budynków urzędu wody, energii i gazu, 
20. zabezpieczenie systemu łączności w urzędzie, 
21. zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie i materiały eksploatacyjne, 
22. prowadzenie gospodarki materiałowej,
23. prowadzenie spraw dotyczących tablic urzędowych i informacyjnych oraz pieczęci, 
24. zapewnienie właściwej estetyki oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach,
25. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych miasta oraz miejskich spółek prawa handlowego,
26. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
27. wykonywanie zadań związanych z parkowaniem pojazdów, prowadzeniem handlu na placach targowych,
28. obsługa administracyjno-organizacyjna rady, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady oraz komisji i klubów,
29. przygotowywanie i dokumentowanie przebiegu sesji rady, posiedzeń komisji oraz nadanie biegu podjętym uchwałom, rezolucjom, wnioskom, opiniom i interpelacjom,
30. opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji:
a) uchwał rady,
b) wniosków i interpelacji radnych,
c) uchwał, wniosków i wystąpień organów dzielnic,
31. opracowywanie cyklicznych sprawozdań z pracy komisji, 
32. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu, 
33. prowadzenie spraw z zakresu organizowania szkoleń radnych,
34. przekazywanie uchwał rady do: 
a) wojewody podkarpackiego,
b) Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, w celu realizacji według właściwości,
d) publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
35. realizacja zadań związanych z tworzeniem, dzieleniem lub znoszeniem jednostek pomocniczych, 
36. wykonywanie zadań dotyczących obsługi rad dzielnic,
37. realizowanie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów,
38. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych,
39. realizacja zadań związanych z załatwianiem interpelacji, wniosków i postulatów kierowanych przez posłów i senatorów do rady i jej organów,
40. prowadzenie zbioru aktów prawnych oraz nadzorowanie ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia,
41. prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w związkach i stowarzyszeniach gmin i powiatów,
42. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia i odznak,
43. przygotowywanie tekstów jednolitych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał rady i zarządzeń burmistrza oraz kierowanie ich do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia,
44. obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

45. nadzór nad obsługą i redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia, w tym udział w jego redagowaniu we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta,

46. udostępnianie informacji publicznej we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta oraz prowadzenie ewidencji spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w urzędzie,

47. przygotowywanie odpowiedzi na petycje obywateli.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA) jest nadzorowany przez sekretarza miasta Magdalenę Kapustę.

    

Tag

Powiadom znajomego