W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo


dyrektor
Grażyna Strzelec
II piętro, pokój numer 20
telefon 16 624 87 26, e-mail: grazyna.strzelec@um.jaroslaw.pl

pracownicy

parter, pokój numer 2
inspektor Jan Jenczalik, telefon 16 624 87 89, e-mail: jan.jenczalik@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 18

inspektor Robert Kisiel

telefon 16 624 87 92, e-mail: robert.kisiel@um.jaroslaw.pl

inspektor Maciej Kędzior

telefon 16 624 87 92, e-mail: maciej.kedzior@um.jaroslaw.pl

inspektor Ewa Bernacka

telefon 16 624 87 33, e-mail: ewa.bernacka@um.jaroslaw.pl

pomoc administracyjna Anna Wota

telefon 16 624 87 33, e-mail: anna.wota@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 19

inspektor Mateusz Chomont

telefon 16 624 87 25, e-mail: mateusz.chomont@um.jaroslaw.pl

inspektor Adam Dejneka

telefon 16 624 87 25, e-mail: adam.dejneka@um.jaroslaw.pl

podinspektor Ewelina Wojdyło

telefon 16 624 87 25, e-mail: ewelina.wojdylo@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 21

inspektor Artur Zwolski, telefon 16 624 87 25, e-mail: artur.zwolski@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 30

inspektor Monika Lachowska

telefon 16 624 87 21, e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl

inspektor Monika Moskwa

telefon 16 624 87 21, e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

inspektor Aneta Rogucka

telefon 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

III piętro, pokój numer 40

inspektor Anna Ciurko

telefon 16 624 87 29, e-mail: anna.ciurko@um.jaroslaw.pl

inspektor Halina Biernat

telefon 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl

pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Magdalena Szczurko

telefon 16 624 87 29, e-mail: magdalena.szczurko@um.jaroslaw.pl

III piętro, pokój numer 35

inspektor Marta Hawryszko

telefon 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl

inspektor Krzysztof Karciński

telefon 16 624 87 28, e-mail: krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl

inspektor Artur Pajda

telefon 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl

pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Barbara Kuźniar

telefon 16 624 87 28, e-mail: barbara.kuzniar@um.jaroslaw.pl

 

III piętro, pokój numer 36

inspektor Piotr Grzeszczak

telefon 16 624 87 20, e-mail: piotr.grzeszczak@um.jaroslaw.pl

inspektor Ewa Niemkiewicz

telefon 16 624 87 19, e-mail: ewa.niemkiewicz@um.jaroslaw.pl

pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Maciej Konik

telefon 16 624 87 19, e-mail: maciej.konik@um.jaroslaw.pl


zakres działania


1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) nabywanie i zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,
2) uwłaszczanie osób prawnych,
3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie oraz użyczanie nieruchomości,
4) zamiana gruntów,
5) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej,
8) aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwały zarząd,
9) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej nabycia własności przez zasiedzenie,
11) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
12) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
13) przygotowanie postępowania przetargowego na wykonywanie robót geodezyjnych oraz szacowanie nieruchomości,
14) zlecanie wykonywania operatów szacunkowych na sprzedawane i będące w użytkowaniu wieczystym nieruchomości komunalne,
15) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji komunalizacyjnych przez wojewodę podkarpackiego,
16) przygotowanie dokumentacji w zakresie regulowania stanu prawnego mienia komunalnego, ujawnianie własności w księgach wieczystych,
17) wydawanie opinii, postanowień oraz decyzji dotyczących podziału nieruchomości, stosownie do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami,
18) zawieranie umów na dzierżawę gruntów znajdujących się w zasobach gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o naliczaniu opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
20) ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zbywanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców,
21) fakturowanie sprzedaży mienia gminy, czynszów dzierżawnych, użytkowania wieczystego oraz innych czynności cywilnoprawnych,
22) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
23) wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
24) wydawanie zaświadczeń w sprawach spłat wierzytelności,
25) wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzenie i wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie nieruchomości, które nie są drogami,
26) zlecenie wykonania opracowań technicznych budynków oraz opracowań synchronizacyjno-geodezyjnych,
27) nadzorowanie stanu technicznego miejskich placów zabaw oraz monitorowanie potrzeb związanych z ich utrzymaniem i konserwacją.

2. W zakresie planowania przestrzennego:

1) prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta bądź jego zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź zmian,
3) przygotowanie materiałów niezbędnych do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny postępu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz propozycji co do zakresu i kolejności sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian do ujęcia w wieloletnich programach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z nawiązaniem do ustaleń studium,
4) prowadzenie, na wniosek inwestorów, postępowania administracyjnego w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokonaniem niezbędnych analiz oraz skierowaniem wniosków i analiz do opracowania projektów decyzji przez osobę uprawnioną,
5) kierowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień z właściwymi organami,
6) przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) przygotowanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz  nowego inwestora,
8) prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
10) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11) przygotowywanie, na żądanie zainteresowanych osób zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
12) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego:

1) koordynacja zadań i sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem badań konserwatorskich, prac restauratorskich i innych działań przy zabytkach stanowiących własność miasta, a także kontrola ich prawidłowego użytkowania pod względem ochrony wartości zabytkowych,
2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury z terenu miasta nie wpisanych do rejestru zabytków z uwzględnieniem danych o własności, walorach zabytkowych,
3) sporządzanie, realizacja oraz aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami oraz planu ochrony zabytków w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
4) wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach wpisu do rejestru zabytków, w tym gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków,
5) opracowywanie wniosków dotyczących ustaleń ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
6) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawach obiektów zabytkowych usytuowanych na terenie miasta,
7) opieka, bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, w tym pomników i tablic pamiątkowych w mieście,
8) prowadzenie i finansowanie zadań związanych z powstawaniem na terenie miasta tablic upamiętniających wydarzenia historyczne lub osoby zasłużone związane z miastem i regionem.

4. W zakresie gospodarki komunalnej:

1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej,
2) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości w mieście oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i utylizacją odpadów,
3) utrzymanie porządku na terenie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością miasta,
4) inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych oraz inspirowanie nadzoru nad ich utrzymaniem i zarządzaniem,
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych,
6) sprawowanie opieki nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
7) opracowywanie planów dotyczących dochodów z tytułów wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i dysponowanie środkami finansowymi w zakresie wydatków bieżących oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych,
8) administrowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
a) prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zobowiązanych do opłacania opłat za gospodarowanie odpadami,
b) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) nadzorowanie realizacji zadań powierzonym podmiotom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,
d) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
f) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
g) kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.
9) opracowywanie planów i programów związanych z ochroną środowiska oraz nadzór nad ich realizacją,
10) przejmowanie porzuconych pojazdów na własność miasta,
11) realizacja zdań związanych z:
a) ochroną powietrza,
b) ochroną wód,
c) ochrona powierzchni ziemi,
d) ochroną przyrody,
e) ochroną zwierząt,
f) wydawaniem decyzji środowiskowych.

5. W zakresie gospodarki lokalowej:

1) nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami będącymi w zasobach komunalnych miasta,

2) przejmowanie nieruchomości zabudowanych budynkami od dotychczasowych zarządców, rozliczenie z zarządu nieruchomością, ustanowienie zarządcy lub przedsiębiorcy,
3) organizowanie i koordynowanie zadań remontowo-budowlanych w komunalnych zasobach mieszkaniowych,
4) przekwaterowanie do innych lokali osób zamieszkujących budynki przeznaczone do rozbiórki,
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem miejskim zasobem mieszkaniowym,
6) podejmowanie działań na rzecz usprawnienia gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz pozyskiwanie funduszy na jego utrzymanie eksploatacyjne,
7) dokonywanie analizy i oceny potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspokojenia,
8) ustalenie uprawnień do lokalu,
9) wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych,
10) prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów oraz pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
11) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi,
12) współuczestniczenie w inicjowaniu i programowaniu budownictwa komunalnego i socjalnego,
13) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych,
14) prowadzenie spraw obciążeń hipotecznych budynków z tytułu przeprowadzonych robót budowlanych,
15) prowadzenie polityki czynszowej mieszkaniowego zasobu gmin,
16) realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych,
17) bieżące utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

6. W zakresie innych spraw:

1) realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem ruchomości wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN) nadzorowany jest przez dyrektor Grażynę Strzelec, a w strukturze organizacyjnej bezpośrednio podlega I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej Wiesławowi Pirożkowi.

   

Powiadom znajomego