W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Oświaty i Sportu (WOS)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6
37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

dyrektor
Renata Chlebowska
telefon 16 624 87 46, e-mail: renata.chlebowska@um.jaroslaw.pl

pracownicy

Magdalena Lehnart, główny specjalista
telefon 16 624 87 78, e-mail: magdalena.lehnart@um.jaroslaw.pl

Angelika Jarosz, inspektor
telefon 16 624 87 87, e-mail: angelika.jarosz@um.jaroslaw.pl

Barbara Chrobak, podinspektor
telefon 16 624 87 87, e-mail: barbara.chrobak@um.jaroslaw.pl

Izabela Stęchły, podinspektor
telefon 16 624 87 47, e-mail: izabela.stechly@um.jaroslaw.pl

Ilona Szczepańska, inspektor
telefon 16 624 87 48, e-mail: ilona.szczepanska@um.jaroslaw.pl 

 

Erwin Gemra, inspektor

telefon 16 624 87 47, e-mail: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl

Aneta Knap, główny księgowy

telefon 16 624 89 91, e-mail: aneta.knap@um.jaroslaw.pl

 

Joanna Brzyska, starszy specjalista

telefon 16 624 89 91, e-mail: joanna.brzyska@um.jaroslaw.pl


Elżbieta Górska, specjalista
telefon 16 624 89 91, e-mail: elzbieta.gorska@um.jaroslaw.pl

Sabina Bartman, podinspektor
telefon 16 624 89 91, e-mail: sabina.bartman@um.jaroslaw.pl

zakres działania

1) realizowanie zadań dotyczących: 
a) ustalania sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
b) zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oraz tworzenia i rozwiązywania zespołów szkół i placówek,
c) sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej,
d) analizowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek,
e) oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek,
f) przyznawania nauczycielom i dyrektorom nagród organu prowadzącego,
g) wydawania opinii w sprawach przeniesień służbowych nauczycieli oraz powierzania stanowisk kierowniczych i odwołania z nich,
2) kontrola spełniania obowiązku nauki oraz egzekucja niespełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) przeprowadzanie:
a) konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek pozostających w nadzorze wydziału,
b) postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
4) organizowanie:
a) doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego i zimowego,
5) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
6) organizowanie i koordynowanie systemu działań promujących miasto poprzez sport,
7) koordynowanie działań związanych z:
a) realizacją rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników,
b) organizacją zbiorowego transportu dzieci do szkół miejskich
c) pozyskiwaniem  środków na finansowanie zadań oświatowych z jednostek rządowych,
d) sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
e) realizacją programów profilaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach, instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i innych podmiotach,
f) działań związanych z realizacją strategii rozwoju edukacji,
g) organizacją konkursów oraz uroczystości okolicznościowych w przedszkolach, szkołach, instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i innych podmiotach, 
8) opracowywanie:
a) budżetu w zakresie oświaty i sportu,
b) okresowych analiz i ocen z realizacji budżetu oświaty i sportu,
c) zasad wynagradzania nauczycieli,
d) analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli,
e) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest miasto,
f) kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
9) określanie kosztów kształcenia i wychowania w różnych typach szkół i placówek. 
10) realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:
a) podejmowania działań mających na celu propagowanie idei sportowych,
b) tworzenia warunków organizacyjnych i ekonomicznych mających na celu rozwój kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
c) organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez sportowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i miejskim,
d) upowszechniania i organizacji aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
e) przyznawania stypendiów i nagród dla wybitnych sportowców,
f) podejmowania działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta, 
11) prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwolenia na organizację masowych imprez sportowych na terenie miasta, 
12) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem miasta do planowanych imprez o charakterze sportowym,
13) współpraca oraz nadzór merytoryczny nad MOSiR,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
15) współpraca z pełnomocnikiem burmistrza ds. sportu,
16) realizacja innych zadań zleconych z zakresu oświaty i sportu wynikających z przepisów ustaw szczególnych,
17) prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dla których miasto jest organem prowadzącym,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji oraz kontrolą prawidłowości ich wykorzystania,
19) zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady Programowej ds. Sportu.

Sprawy, które można załatwić za pośrednictwem wydziału: 
udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej, przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Jarosławia.

Wymagane dokumenty:
1. samodzielny wniosek (wg wzoru), 
2. w przypadku otrzymania dotacji, 
- kopia statutu oraz potwierdzenia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
- weksel in blanco przy dofinansowaniach przekraczających 5 000 zł.

Sposób załatwienia: przyznanie dofinansowania przez Radę Miasta Jarosławia.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
informacja o otrzymaniu dofinansowania po uchwaleniu budżetu miasta

Opłaty: bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty i Sportu
Rynek 6, II piętro, pokój nr 22
tel. 16 624 87 47, 16 624 87 48

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej

Wymagane dokumenty: 
samodzielny wniosek,
opinia Komendanta Powiatowego Policji, opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
opinia dyrektora Centrum Opieki Medycznej, graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza z oznaczeniami: dróg dojścia, ewakuacji i dojazdowych punktów pomocy medycznej i ujęć, wody, przyłączy gazu i energii, rozmieszczenie służb porządkowych regulamin obiektu i program imprezy, informacja określająca stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych, 
pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności szczegółowe zasady postępowania w wypadku pożaru, 
polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowa w przypadku imprez odpłatnych), informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie organizowana, informacja o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie wskazanie osoby. 

Sposób załatwienia: wydanie zezwolenia

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
termin składania wniosku: do 14 dni przed terminem imprezy
wydanie zezwolenia na 7 dni przed terminem organizacji imprezy

Inne informacje istotne dla interesantów
podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. nr 106 z 11 września 1997 r. poz. 680 z późn. zm.)

Opłaty: opłata skarbowa w wys. 82,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty i Sportu
Rynek 6, II piętro, pokój nr 22
tel. 16 624 87 47, 624 87 48

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - wnioski dostępne TUTAJ

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników za lata 2012-2019 dostępny jest w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia w zakładce "Wydział Oświaty i Sportu"

Wykazy od 2020 roku są publikowane w plikach poniżej.

Wydział Oświaty i Sportu (WOS) nadzorowany przez dyrektor Renatę Chlebowską, a w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej Dariuszowi Traczowi.

   

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego