W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)

Wersja strony w formacie XML

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

inspektor Mirosław Twardowski

II piętro, pok. 29, tel. 16 624 87 10,

e-mail: miroslaw.twardowski@um.jaroslaw.pl


inspektor Teresa Filar
II piętro, pok. 23, tel. 16 624 87 12,

e-mail: teresa.filar@um.jaroslaw.pl

inspektor Zofia Krzeptoń
inspektor Joanna Ożyło
inspektor Tomasz Skoczylas
pomoc administracyjna Tomasz Zabłocki
goniec Jacek Jabłoński
parter, pok. 3
tel. 16 624 87 70, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ARCHIWUM ZAKŁADOWE

inspektor Marian Kwietniowski, e-mail: marian.kwietniowski@um.jaroslaw.pl
III piętro, pok. 40, tel. 16 624 87 09 

KADRY
główny specjalista Barbara Koszuta, e-mail: barbara.koszuta@um.jaroslaw.pl 
inspektor Agnieszka Szawarniak-Petrykowska,

e-mail: agnieszka.szawarniak@um.jaroslaw.pl
II piętro, pok. 25, tel. 16 624 87 16


OBSŁUGA RADY MIASTA JAROSŁAWIA
inspektor Magdalena Mrozowicz, e-mail: magdalena.mrozowicz@um.jaroslaw.pl
inspektor Beata Piskorz, e-mail: beata.piskorz@um.jaroslaw.pl
inspektor Marta Maziarka, e-mail: marta.maziarka@um.jaroslaw.pl
II piętro, pok. 27, tel. 16 624 87 17, 16 624 87 18

ul. Rynek 6, I piętro, pok. 10
konserwator Andrzej Adamski, tel. 16 624 88 01

ul. Rynek 6, I piętro, pok. 11
konserwator Wiesław Michalak, tel. 16 624 87 14

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotnik gospodarczy:
Danuta Lichończak
Zofia Płonka
Alicja Rebizant
Józef Pałczyński
Danuta Lasota
Małgorzata Pasławska

 
Do zadań wydziału należy w szczególności:
 
1. prowadzenie działań mających na celu sprawne funkcjonowanie urzędu oraz stałe doskonalenie tego funkcjonowania,
2. opracowywanie projektu statutu miasta oraz projektów zmian tych aktów,
3.opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz projektów zmian tego aktu, a także przygotowywanie - po każdej zmianie_ zaktualizowanej wersji tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego i kierowanie jej do właściwej komórki organizacyjnej urzędu w celu opublikowania w BIP,
4. opracowywanie - po dokonaniu wymaganych konsultacji, w tym konsultacji z organizacjami związkowymi - regulaminu pracy urzędu, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz projektów ich zmian,
5. prowadzenie rejestrów:
a) dokumentów, których stosowanie jest wymagane dla potrzeb kontroli zarządczej,
b) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyjątkiem upoważnień do wglądu do ksiąg wieczystych oraz do przetwarzania danych osobowych,
c) porozumień, zawieranych przez burmistrza, z wyjątkiem porozumień pracodawców,
d) skarg i wniosków,
e) związków, stowarzyszeń, porozumień z udziałem miasta oraz spraw związanych z tym udziałem.

6. organizowanie i obsługa przyjmowania klientów w sprawach skarg, wniosków i interwencji, przez burmistrza i zastępców burmistrza, prowadzenie postępowań wyjaśniających i analizy zgłoszonych problemów, nadzór i koordynacja wykonania wydanych poleceń, prowadzenie korespondencji w tym zakresie. 
7. opracowywanie okresowych analiz zawartości merytorycznej skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania,
8.prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz, przy współdziałaniu członkami kierownictwa urzędu i merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu, 
10. organizowanie i prowadzenie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie. 
11. przyjmowanie oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami składanych przez burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi urzędami skarbowymi, a także przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej w celu publikacji w BIP,
12. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, w tym również z dokumentów będących w zasobie archiwalnym archiwum zakładowego urzędu,
13. spisywanie oświadczeń klientów - na ich wniosek - na okoliczność udowadniania okresu ich zatrudnienia, a także potwierdzanie tożsamości osób składających oświadczenia, 
14. prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu, 
15. prowadzenie spraw związanych z flotą samochodową urzędu,
16. współdziałanie z archiwum państwowym w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy oraz instrukcji archiwalnej, 
17. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu,
18. administrowanie budynkami i pomieszczeniami urzędu, w tym planowanie inwestycji i remontów oraz nadzór nad ich realizacją, konserwacja urządzeń technicznych,
19. zapewnienie dostarczania do budynków urzędu wody, energii i gazu, 
20. zabezpieczenie systemu łączności w urzędzie, 
21. zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie i materiały eksploatacyjne, 
22. prowadzenie gospodarki materiałowej,
23. prowadzenie spraw dotyczących tablic urzędowych i informacyjnych oraz pieczęci, 
24. zapewnienie właściwej estetyki oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach 
25. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych miasta oraz miejskich spółek prawa handlowego,
26. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
27. wykonywanie zadań związanych z parkowaniem pojazdów, prowadzeniem handlu na placach targowych,
28. obsługa administracyjno-organizacyjna rady, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady oraz komisji i klubów
29. przygotowywanie i dokumentowanie przebiegu sesji rady, posiedzeń komisji oraz nadanie biegu podjętym uchwałom, rezolucjom, wnioskom, opiniom i interpelacjom,

30. opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji:
a) uchwał rady,
b) wniosków i interpelacji radnych,
c) uchwał, wniosków i wystąpień organów dzielnic,
31. opracowywanie cyklicznych sprawozdań z pracy komisji, 
32. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu, 
33. prowadzenie spraw z zakresu organizowania szkoleń radnych,
34. przekazywanie uchwał rady do: 
a) Wojewody Podkarpackiego,
b) Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, w celu realizacji według właściwości,
d) publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
35. realizacja zadań związanych z tworzeniem, dzieleniem lub znoszeniem jednostek pomocniczych, 
36. wykonywanie zadań dotyczących obsługi rad dzielnic,
37. realizowanie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów,
38. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych,
39. realizacja zadań związanych z załatwianiem interpelacji, wniosków i postulatów kierowanych przez posłów i senatorów do rady i jej organów,
40. prowadzenie zbioru aktów prawnych oraz nadzorowanie ich publikacji w BIP,
41. prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w związkach i stowarzyszeniach gmin i powiatów,
42. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia i odznak,
43. przygotowywanie tekstów jednolitych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał rady i zarządzeń burmistrza oraz kierowanie ich do publikacji w BIP,
44. obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że każdego roku 31 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 
Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Jarosławia - numer rachunku bankowego: 
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 (dopisek – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) lub w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
3. Dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.
4. Jednorazowe (do 2 dni).
5. Na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych: Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),powyżej 18% zawartości alkoholu. 
Opłaty za ww. zezwolenia wnosi się na rachunek gminy lub do kasy urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:


dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłaty wynoszą odpowiednio:
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej sumy sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej sumy sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia alkoholowego, powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży, skierowany do burmistrza miasta, zawierający w swej treści: 

oznaczenie rodzaju zezwolenia; 
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania; 
numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej; 
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
przedmiot działalności gospodarczej; 
adres punktu sprzedaży; 
adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 


Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
3. decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych.
Wniosek przedstawiany jest Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. 

Sposób załatwienia sprawy: wniosek składa się w kancelarii ogólnej, parter, pok. 2 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane