Wykaz spraw do załatwienia z zakresu kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:

 1. Usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 2. Drzewa/krzewy-usunięcia, nasadzenia.
 3. Sprawy związane z ewidencją psów, społecznych opiekunów zwierząt, świadczenie usług na rzecz bezdomnych zwierząt - schroniska, spalarnie.
 4. Lokale mieszkalne.
 5. Nadawanie numerów domów.
 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne.
 8. Stwierdzenie lat pracy w rolnictwie.
 9. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 10. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 11. Środowiskowe uwarunkowania dla planowanych przedsięwzięć.
 12. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 13. Usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
 14. Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 15. Zabytki-dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane.
 16. Wieczyste użytkowanie gruntów.
 17. Udostępnianie nieruchomości na cele budowlane.
 18. Decyzje o warunkach zabudowy.
 19. Wyrysy, wypisy, zaświadczenia - Miejscowy Plan/Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia.


Załączniki:

wniosek o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
wzór potwierdzenia dotyczący użytkowania ogrodu działkowego
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
informacja dotycząca nasadzeń drzew i krzewów
zgoda na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa (dotyczy osób fizycznych)
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji
wniosek o wykreślenie psa z ewidencji
wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za posiadanie psa
deklaracja społecznego opiekuna zwierząt
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Jarosławia, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych
wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław
wniosek o przeprowadzenie zamiany lokali mieszkalnych
wniosek o nabycie lub lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
wniosek o wykup mieszkania komunalnego
wzór zaświadczenia o zarobkach
oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wzór oświadczenia przedsiębiorcy
wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
wniosek - zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenie eksploatacji instalacji
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
oświadczenie inwestora
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
oświadczenie inwestora
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
oświadczenie inwestora w związku z realizacją przedsięwzięcia
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddział. na środowisko- RAPORT
wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
wniosek zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pól magnetycznych oraz z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenie eksploatacji instalacji
wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oświadczenie o treści księgi wieczystej
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej-nr 3
oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów-nr 3
wniosek o przeksztłacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości-nr 4
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
wniosek o zawarcie umowy na prace budowlane na nieruchomościach Gminy Miejskiej Jarosław
wniosek o wydanie oświadczenia o udostępnianiu nieruchomości do celów administracyjno - projektowych
wniosek o ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej
oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia
wniosek dotyczący wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia
wniosek dotyczący wydania wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia