W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Lokale mieszkalne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Mieszkania, lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)

Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych


Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek o przydział lokalu z uzasadnieniem
 
Sposób załatwienia:

Wszystkie wnioski o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego poddawane są kontroli społecznej. W związku z tym, co dwa lata, zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia, powoływana jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która wskazuje osoby, z którymi może zostać podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bliżej nieokreślony - uzależniony od pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a następnie od pozyskania odpowiedniego wolnego lokalu, spełniającego kryteria przydziału konkretnej rodzin.

Inne informacje istotne dla interesantów: 
uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej doręczenia.

Opłaty: nie pobiera się.

Dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na zgodny wniosek stron


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

  • wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych pobrany w Wydziale Gospodarkami Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska lub ze strony www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, potwierdzony przez administrację domu, informujący o liczbie zamieszkujących osób i wyposażeniu technicznym lokalu,
  • kopia tytułu prawnego do lokalu wraz z oryginałem do wglądu (decyzja o przydziale, wyrok sądowy o wstąpieniu w stosunek najmu, skierowanie do zawarcia umowy najmu, zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, akt własności).

Informacje na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ:

  • zgoda dysponenta lokalu innego niż Gmina Miejska Jarosław (np. spółdzielni mieszkaniowej, prywatnego właściciela budynku, zakładu pracy, wojskowej administracji mieszkań, policji, gminy innej niż Jarosław, administracji państwowej, itp.),
  • zobowiązanie właściciela lokalu do notarialnego przeniesienia własności na kontrahenta zamiany,
  • zgoda na dokonanie zamiany mieszkania wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych na pobyt stały w lokalu oraz rozwiedzionych współmałżonków objętych przydziałem, zrzeczenie się praw najemcy jednego z dwóch mniejszych lokali zamiennych na większy (trój zamiana),
  • zgoda współnajemców lokali wspólnych, których część podlega dobrowolnej zamianie,
  • potwierdzenie przez administrację budynku stanu własności budynku.

Forma załatwienia: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze dobrowolnej zamiany lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
1. art. 4, art. 20 i art. 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego,
2. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenie uprawnień do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy (nabycie dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław, potwierdzenie dotyczy również lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego). 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1. wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy pobrany w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl poświadczony przez administrację budynku.
2. Akt zgonu najemcy. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu zmarłego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu wraz z umową najmu).
3. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu zmarłego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu wraz z umową najmu).
4. Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci i nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu.

Informacja na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu lub odmowa wydania skierowania zawierającego informacje o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia: do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:
1. art. 6801 oraz art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny,
2. art. 31 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
3. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
4. rozdział VIII uchwały nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.

Uwagi:
procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław lub lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego, w przypadku, gdy podstawą regulacji tytułu prawnego do lokalu jest rozdział VIII uchwały nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław - organ wykonawczy wobec osób, które zostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę lub pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego kieruje do zawarcia umowy najmu po spełnieniu kryteriów: 

1) regulacja stanu prawnego może nastąpić na rzecz osób bliskich - małżonków nie będących współnajemcami lokalu, zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób przysposobionych lub przysposabiających, osób małoletnich przejętych na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie, osób pozostających we wspólnym pożyciu z najemcą - stale zamieszkujących w tym lokalu do chwili śmierci najemcy lub po jego wyprowadzeniu. Uregulowanie tytułu prawnego do lokalu w niniejszym trybie uzależnia się od spłaty ewentualnego długu z tytułu czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, 

2) osoba ubiegająca się o uregulowanie tytułu prawnego powinna nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i stale zamieszkiwać z najemcą przez okres co najmniej 5 lat. W stosunku do osób nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów organ wykonawczy może wszcząć postępowanie zmierzające do opróżnienia lokalu.

Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu ustaloną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osobie, której odmówiono uznania uprawnień można przyznać prawo do innego lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywów w powołanej wyżej ustawie.
Przyjmuje się następującą powierzchnię normatywną (zgodnie z wyżej powołana ustawą):

35 m2 - dla 1 osoby,
40 m2 - dla 2 osób,
45 m2 - dla 3 osób,
55 m2 - dla 4 osób,
65 m2 - dla 5 osób,
70 m2 - dla 6 osób,
w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Sprawy związane z lokalami mieszkalnymi prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój numer 19,

tel. 16 624 87 25

Wnioski dotyczące lokali mieszkalnych znajdują się poniżej w plikach.

Załączniki

Powiadom znajomego