Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
Projekt uchwały nr 2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego(...)
Projekt uchwały nr 6 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu i wyboru Komisji Skrutacyjnej
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym 2023/2024
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia 16 września 2023 r. - 13 października 2023 r . ze szczególnym uwzględnieniem reaklizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia