W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Pełnomocnictwa

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze w zakresie pełnomocnictw udzielanych w sprawach podatkowych. 

Od dnia 1 lipca 2016 r. weszły również w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych za pośrednictwem Portalu Podatkowego. 

Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

W rozporządzeniu Ministra Finansów zostały wprowadzone następujące wzory formularzy w zakresie pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo do doręczeń (druk PPD-1)
 • pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1)
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P)
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk UPL-1)

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru na formularzu UPL-1P lub UPL-1. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania:

 • zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (druk OPD-1)
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (druk OPS-1)
 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk OPL-1P)
 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk OPL-1)

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, strona wskazuje organowi, do którego z nich mają być doręczane pisma.

Pełnomocnictwo ogólne

 
Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych. Nie upoważnia jednak do podpisywania deklaracji podatkowych. Po udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego nie trzeba już składać nowego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej albo kontroli podatkowej z osobna. Dokument elektroniczny składany jest na formularzu PPO-1 do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzonego przez Ministra Finansów, za pośrednictwem Portalu Podatkowego. 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.
Pełnomocnictwo ogólne nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do doręczeń  


Obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń powstaje, gdy nie ma ustanowionego pełnomocnika i jednocześnie:
a) strona zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo
b) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.
Nie dotyczy pism doręczanych stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Pełnomocnictwo szczególne


Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Sposób ustanowienia:
- na piśmie – składa się według wzoru, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,
- okazanie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.
Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.


Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji


Miejscem złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.
Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Opłaty

 
Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

Uwaga


Podstawą powstania obowiązku uiszczenia opłat skarbowej jest dokument pełnomocnictwa. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG albo prokurenta w KRS. Jest to widoczne w rejestrach publicznych i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.
Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami. W takim przypadku opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie. Jeśli ustanowisz 3 pełnomocników do jednej sprawy to musisz zapłacić 17 zł za każdego pełnomocnika, czyli 51 zł.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla:

 • małżonka,
 • wstępnego (rodzicie, dziadkowie),
 • zstępnego (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG lub KRS.

Powiadom znajomego