W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych

Wydział prowadzący


Wydział Finansowo-Księgowy


Miejsce złożenia dokumentów

  • Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław (kancelaria, pokój nr 2)
  • drogą pocztową/elektroniczną - poprzez ePUAP/UMJaroslaw/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna


- pokój nr 16 tel. 16 624 87 60,  16 624 87 61 - (podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
- pokój nr 11 tel. 16 624 87 75,  16 624 87 59 - (podatek od środków transportu)

Informacje podstawowe


Tryb postępowania w sprawach podatkowych regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisem art. 67a tej ustawy, organ podatkowy, tj. Burmistrz Miasta Jarosławia, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,
- przy czym na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą można udzielać ulg w spłacie zobowiązań wyłącznie zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67b wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa. 

Wymagane dokumenty


- wniosek (podanie) o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku,
- dowody (dokumenty) potwierdzające sytuację finansową.

W przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, należy przedłożyć:


- pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, ze wskazaniem rodzaju ulgi,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu podatnika, jego małżonki/a oraz osób z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (np. aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty/emerytury, itp.) – należy przedłożyć zaświadczenie stosowne do indywidualnej sytuacji,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. rachunki za energię, gaz, czynsz, TV, telefon, itp.),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału, spłaty rat kredytów, itp.) – jeżeli wnioskodawca powołuje się na te okoliczności,
- kserokopie rozliczenia z urzędem skarbowym za ostatnie 2 lata,
- zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie lub jeśli na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna;
- wszelkie inne dowody i argumenty, mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie

w przedmiotowej sprawie:
- inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, należy przedłożyć:


- pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, z określeniem rodzaju ulgi oraz wskazaniem przeznaczenia wnioskowanej ulgi, zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej
- wskazać rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej:
* pomoc publiczna de minimis (dotycząca rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia zaległości);
* pomoc publiczna zakwalifikowana jako pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce państwa członkowskiego (dotycząca rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności). 


W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej de minimis należy wraz z wnioskiem spełniającym wymogi formalne, przedłożyć:

 
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową Wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz wymagalnych zobowiązań, rachunkową księgę przychodów i rozchodów lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat),
- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,
- oświadczenie o sytuacji majątkowej,
- wszelkie inne dowody (dokumenty), mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie,
- inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.


  W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, należy wraz z wnioskiem spełniającym wymogi formalne, przedłożyć:


- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,
- kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym : sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wykaz wymagalnych zobowiązań, rachunkową księgę przychodów i rozchodów lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat),
- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,
- oświadczenie o sytuacji majątkowej,
- wszelkie inne dowody (dokumenty), mające – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie,
- inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty


Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Sposób załatwienia


Decyzja administracyjna 

Podstawa prawnaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1540 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 roku, poz. 743 ze zm.),

Uchwała Rady Miasta Jarosławia nr 413/XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej,

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 roku, nr 53 poz. 312)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 roku, nr 53 poz. 311)

Tryb odwoławczy


Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

 
Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych


- odroczenie terminu płatności podatku,
- rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art.67a ustawy - Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje wyłącznie w sytuacjach określonych
w art. 67 b. Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, Podatnik prowadzący działalność gospodarczą  winien zapoznać się z przepisami art. 67a  i  i 67 b ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego