W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrona Środowiska

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

pokój nr 30, II piętro, telefon 16 624 87 21

Osoby do kontaktu


Monika Moskwa: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

Monika Lachowska: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl     

Wymagane dokumenty  


1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,        
2) załączniki:   
˗ karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a i 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w czterech egzemplarzach – forma papierowa wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (cztery egzemplarze) - zawierająca informacje według załącznika bądź Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – forma papierowa w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej (cztery egzemplarze) na informatycznym nośniku danych,

˗ poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;         
˗ mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem*, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

˗ wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

-pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu inwestora lub urzędowo potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu osoby fizycznej lub prawnej);         
˗ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy wnioskodawcy podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;        
˗ dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- oświadczenie inwestora, czy przedsięwzięcie jest współfinansowane lub przewidywane do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Należy potwierdzić zgodność wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów z oryginałami.

      
*Przez obszar ten rozumie się:           
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska

lub     
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Opłaty


Składający wniosek, pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.        
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – opłata skarbowa wynosi:

1) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205,00 zł; 
2) od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. 
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:   
- gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w Urzędzie Miasta Jarosławia;   
- lub na rachunek:       
Urząd Miasta Jarosławia

Bank Pekao S.A. I oddział w Jarosławiu      
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów


Wniosek można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój numer 3, parter.

Forma załatwienia


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin załatwienia


Do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się okresu czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z innymi organami i instytucjami przypisane przepisami prawa.

Dokumenty uzyskiwane przez organ w toku postępowania

Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzkim lub Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Starostwem Powiatowym w Jarosławiu, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Tryb odwoławczy


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna


1) art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 

Załączniki

Powiadom znajomego