W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Podinspektor w Wydziale Infastruktury Technicznej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej oceny ofert na wyżej
wymienione stanowisko pracy do następnego etapu naboru nie zakwalifikował się żaden
kandydat spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Infastruktury Technicznej
Miejsce pracy Urząd Miasta Jarosławia
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert kancelaria ogólna urzędu (pokój nr 2) lub pocztą na adres urzędu
Status rozstrzygnięte
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław; 
2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora; 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.   Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu wyłonienia osoby spełniającej oczekiwania; 
5.Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej; 
6.Pani/Pana dokumenty, które w procesie procedury naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole  z naboru będą przechowywane    zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  z dnia 20 października  2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie spełnili wymogów formalnych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru , - dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
7.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
8.Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich); 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - prawo dostępu do danych osobowych,
 - prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych,
 - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa; 
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na wolne miejsce pracy; 
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia przez okres co najmniej 3 miesięcy w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych . Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Procedura naboru została zakończona.

Załączniki

Powiadom znajomego