W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu OA.2110.14.2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ilona Szczepańska
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów według ustalonego kryterium wyboru. Przeprowadzony test i rozmowa kwalifikacyjna wykazały, że spełnia wymagania będące przedmiotem oceny, posiada wiedzę, która powinna gwarantować należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty i Sportu.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu OA.2110.14.2021
Miejsce pracy Urząd Miasta Jarosławia
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław; 
2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora; 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.   Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu wyłonienia osoby spełniającej oczekiwania; 
5.Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej; 
6.Pani/Pana dokumenty, które w procesie procedury naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole  z naboru będą przechowywane    zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  z dnia 20 października  2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie spełnili wymogów formalnych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru , - dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
7.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
8.Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich); 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - prawo dostępu do danych osobowych,
 - prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych,
 - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa; 
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na wolne miejsce pracy; 
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia przez okres co najmniej 3 miesięcy w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych . Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Procedura naboru została zakończona.

Załączniki

Oświadczenie docx, 12 kB

Powiadom znajomego