Wykaz spraw do załatwienia z zakresu kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:

  1. Usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
  2. Drzewa/krzewy-usunięcia, nasadzenia.
  3. Sprawy związane z ewidencją psów, społecznych opiekunów zwierząt.
  4. Lokale mieszkalne.
  5. Nadawanie numerów domów.
  6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załączniki:

wniosek o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
wzór potwierdzenia dotyczący użytkowania ogrodu działkowego
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
informacja dotycząca nasadzeń drzew i krzewów
zgoda na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa (dotyczy osób fizycznych)
wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji
wniosek o wykreślenie psa z ewidencji
wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za posiadanie psa
deklaracja społecznego opiekuna zwierząt
wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław
wniosek o przeprowadzenie zamiany lokali mieszkalnych
wniosek o nabycie lub lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
wniosek o wykup mieszkania komunalnego
wzór zaświadczenia o zarobkach
oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi