W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Kierownictwo urzędu

Kierownictwo urzędu składa się z burmistrza, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnika miasta. Poniżej więcej informacji o kompetencjach poszczególnych członków kierownictwa.

Burmistrz Miasta Jarosławia 

mgr Waldemar Paluch


Waldemar Paluch-Burmistrz Miasta Jarosławia

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: burmistrz@um.jaroslaw.pl

Zadania i uprawnienia


Do zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Jarosławia należy wykonywanie uchwał Rady Miasta Jarosławia oraz realizacja zadań Gminy Miejskiej Jarosław określonej przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Jarosławia,
 • określenie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Burmistrz miasta:

 • jest kierownikiem Urzędu Miasta Jarosławia,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Jarosławia,
 • powierza zastępcom burmistrza, skarbnikowi oraz sekretarzowi prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu,
 • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe,
 • zarządza ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
  wydaje przepisy porządkowe, w przypadku niecierpiących zwłoki,
 • składa oświadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem,
  przygotowuje projekt budżetu miasta,
 • ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową miasta,
 • koordynuje strategiczny rozwój miasta, w tym programowanie i planowanie jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i raportu o stanie miasta,
 • koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów oraz programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych celów miasta,
 • promuje i prowadzi politykę rozwoju miasta, jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz dla biznesu,
 • koordynuje współpracę miasta z partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi, a także uczestnictwo miasta w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów,
 • prowadzi politykę informacyjną miasta,
 • pełni funkcję administratora danych osobowych,
 • pełni funkcje zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta,
 • prowadzi nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • zabezpiecza interes miasta w spółkach prawa handlowego z udziałem miasta, w tym prowadzi sprawy dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego z udziałem miasta oraz przystępowania i występowania miasta do.ze spółek prawa handlowego, a także gospodarowania udziałami stanowiącymi własność miasta,
 • koordynuje ocenę wiarygodności kredytowej miasta.

Burmistrzowi Miasta Jarosławia przysługuje wyłączne prawo do:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta Jarosławia,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta Jarosławia,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta,
 • dysponowania rezerwami budżetu miasta,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz ma prawo między innymi do:

 • wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
 • upoważniania zastępców burmistrza lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,
 • upoważniania zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem.

Burmistrz Miasta Jarosławia ma obowiązek:  

 • ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
  informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
 • przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miasta Jarosławia,
 • powołania oraz odwołania swoich zastępców.

Burmistrz Miasta Jarosławia realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Jarosławia.

Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych urzędu:

 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Biuro Burmistrza Miasta,
 • Rzecznika prasowego,
 • Biura Strategii i Pozyskiwania Funduszy,
 • Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi prawnej,
 • Samodzielnego stanowiska ds. audytu,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. BHP,
 • Inspektor Ochrony Danych.


I zastępca burmistrza
ds. infrastruktury technicznej
mgr Wiesław Pirożek
I zastępca burmistrza - Wiesław Pirożek

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 23 - sekretariat, II piętro

tel. (+48) 16 624 87 00
e-mail: wieslaw.pirozek@um.jaroslaw.pl

Sylwetka I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej

 
mgr Wiesław Pirożek - urodził się w 1961 r. w Przemyślu, żona Bogumiła, troje dzieci: Anna, Damian i Marek.

Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 2015 r., już drugą kadencję, pełni funkcję zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej. Pracował m.in. jako nauczyciel, był współtwórcą filii Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego z La Paz w Batallas. Przez trzy kadencje pełnił funkcję Burmistrza Miasta Radymna (lata 1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014), a dwa lata (2002-2004) zastępcy burmistrza. Od 2006 r. jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie, a od 2015 r. wiceprezesem Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków przy 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Zadania i uprawnienia

 

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w czasie jego nieobecności, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, komisjami oraz radami dzielnic,
 • zastępowanie II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień,

Do kompetencji I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej należą:

 • działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego miasta oraz w zakresie polityki mieszkaniowej miasta, w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • określenie polityki gospodarowania nieruchomościami miasta,
 • planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej, w tym gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej oraz wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne,
 • działania strategiczne w zakresie komunikacji i transportu, w tym w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego oraz komunikacji miejskiej oraz w zakresie poprawy warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
 • planowanie strategicznego rozwoju infrastruktury technicznej miasta oraz zarządzanie siecią dróg miejskich i inżynierią ruchu,
 • koordynacja przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez miasto lub z jego udziałem, w tym strategicznych projektów inwestycyjnych,
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych w zakresie prognoz inwestycyjnych,
 • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w tym ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych miasta oraz polityki przestrzennej,
 • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
 • bieżący nadzór nad:

a) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) utrzymaniem czystości w mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
c) ochroną zabytków,

 • przy pomocy wydziałów (Wydział Infrastruktury Technicznej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska) sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki jednoosobowe oraz z udziałem miasta:
  a) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu,
  b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  d) Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
  e) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  f) SIM PODKARPACIE Sp. z o.o.
 • nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia:
  a) Wydział Infrastruktury Technicznej,
  b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska,
  c) Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych.


II zastępca burmistrza
ds. infrastruktury społecznej
dr Dariusz Tracz
II zastępca burmistrza - Dariusz Tracz

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 8, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: dariusz.tracz@um.jaroslaw.pl

Sylwetka II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej

 
dr Dariusz Tracz - urodził się w 1973 r. w Jarosławiu, żona Monika, dwoje dzieci: Dominika i Magdalena.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologii samorządowej. Posiada specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Od 2016 r., już drugą kadencję, pełni funkcję zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej. 

W latach 2008 - 2016 pracował w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na stanowisku dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Wcześniej był zatrudniony w jarosławskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika. Posiada również doświadczenie pracy w charakterze pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Ponadto współpracował z uczelniami wyższymi w województwie (m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu), prowadząc zajęcia z zakresu dziedzin związanych z socjologią i polityką społeczną. Jest współpracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Zadania i uprawnienia

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza miasta i I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • zastępowanie I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, jej komisjami oraz radami dzielnic,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień.

Do kompetencji II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej należą:

 

 • działania strategiczne w zakresie polityki społecznej miasta,
 • tworzenie warunków rozwoju społecznego i aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
 • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych oraz integracji społecznej i kulturowej,
 • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej,
  kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania usługami publicznymi w obszarze rozwoju społecznego, edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
 • prowadzenie przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, spraw z zakresu: współpracy z organizacjami pozarządowymi, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami, pomocy społecznej, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem, zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, równego dostępu do usług, współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • nadzór merytoryczny i współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta: żłobkami miejskimi, jednostkami oświatowymi: miejskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi, instytucjami kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu,
 • nadzorowanie pracy: Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych, Wydziału Oświaty i Sportu, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej.

Sekretarz Miasta
mgr Magdalena Kapusta

Magdalena Kapusta, sekretarz miasta

Urząd Miasta Jarosławia

ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój nr 11, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 05

e-mail: magdalena.kapusta@um.jaroslaw.pl 

Zadania i uprawnienia


Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych oddzielnymi zarządzeniami burmistrza oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie właściwej organizacji urzędu oraz podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia, a także pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacji pracy i obsługi interesantów,
 • współdziałanie, w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu, z burmistrzem, zastępcami burmistrza, skarbnikiem oraz - nie podlegających bezpośrednio nadzorowi - kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,
  składanie oświadczeń woli w imieniu miasta, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • koordynowanie działań związanych z przebiegiem kontroli zewnętrznych oraz współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 • prowadzenie spraw skarg i wniosków mieszkańców,
 • reprezentowanie miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
 • realizowanie, we współdziałaniu z pozostałymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych, polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie mieniem urzędu i dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,
 • nadzór nad obsługą organizacyjno-administracyjną rady i rad dzielnic,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją wyborów,referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
  zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w urzędzie,
 • nadzór nad obowiązkiem tworzenia tekstów ujednoliconych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał Rady Miasta Jarosławia i zarządzeń burmistrza oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • pełnienie nadzoru nad realizacją strategii rozwoju miasta oraz strategii sektorowych/funkcjonalnych,
 • nadzorowanie realizacji zadań wynikających z obowiązujących ustaw oraz zadań urzędu określonych w regulaminie organizacyjnym,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, komisjami oraz radami dzielnic,
  nadzorowanie pracy: Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem.

Skarbnik Miasta

mgr Anna Gołąb

Anna Gołąb, skarbnik miasta

Urząd Miasta Jarosławia

ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój nr 15, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 07

e-mail: anna.golab@um.jaroslaw.pl

Zadania i uprawnienia


Skarbnik jest głównym księgowym budżetu miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej miasta.


Do zakresu spraw powierzonych skarbnikowi miasta należy:

 

 • nadzór nad pracami związanymi z opracowywaniem projektu budżetu miasta Jarosławia,
 • opracowywanie założeń polityki finansowej miasta,
 • wyróżnianie zadań strategicznych na każdym etapie projektowania budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdawczości budżetowej,
 • nadzór nad sporządzeniem sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 • nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • nadzór nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych,
 • nadzór nad opracowywaniem Wieloletnim Planu Finansowego oraz prognozy kwoty długu miasta,
 • nadzór nad płynnością miasta,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • akceptacja dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od burmistrza,
 • nadzór nad pracami związanymi z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów miasta do wymogów ustawowych,
 • współpraca z bankami oraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 • koordynacja zadań związanych z windykacją należności miasta,
 • nadzór nad rachunkowością Urzędu Miasta Jarosławia,
 • nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Jarosławia,
 • koordynowanie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego miasta,
 • koordynowanie prac związanych z dostosowaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości miasta do wymogów ustawowych, w tym podatku VAT,
 • współudział w wypracowywaniu polityki i kształtowania cen za usługi komunalne,
 • nadzorowanie spraw realizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, komisjami oraz radami dzielnic,
  współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw finansowych miasta,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zagospodarowaniem praw majątkowych przejętych prze miasto w wyniku spadkobrania.

Skarbnik miasta kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego