Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022.902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miasta Jarosławia może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miasta Jarosławia nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Jarosławia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław;
  • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój numer 2;
  • przesłać na numer fax: (+48) 16 624 87 65;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl;
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane

Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Tryb odwoławczy:


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta Jarosławia, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Procedurę udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Jarosławia określają:


1) Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia,

2) Zarządzenie nr 459/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz wysokości opłat.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się poniżej w pliku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław. Kontakt z administratorem za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 16 624 87 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub telefonicznie 16 624 87 31;

3) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Zarządzenia nr 3/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia, Zarządzenia nr 459/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz wysokości opłat, w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W zakresie danych wykraczających poza niezbędne (dodatkowe dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail), jeśli zostały przez Panią/Pana podane w celu ułatwienia kontaktu do rozpatrzenia wniosku, podstawą ich rozpatrzenia jest świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie tych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie;

4) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji i dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną „BE5”; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w celu świadczenia określonych w umowie usług (np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych);

6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawienia). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązywania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza niezbędne - numeru telefonu, adresu e-mail. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub/i adres e-mail jest dobrowolne, odbywa się na podstawie udzielonej zgody i ma na celu usprawnienie komunikacji.


Załączniki: