Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020.2176).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miasta Jarosławia może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miasta Jarosławia nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Jarosławia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
  • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój nr 2;
  • przesłać na numer fax: (+48) 16 624 87 65;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl;
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta Jarosławia, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Procedurę udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Jarosławia określają:

1) Zarządzenie nr 180/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia,

2) Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz wysokości opłat   treść zarządzenia.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się poniżej w pliku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 166248701 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Zbigniewa Piskorza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Zarządzenia nr 180/202020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 24.06.2020 r. w sprawie Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia, Zarządzenia nr 181/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 24.06.2020 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz wysokości opłat;
5) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej, brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Załączniki: