Wykaz spraw do załatwienia z zakresu kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:

  1. Usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
  2. Drzewa/krzewy-usunięcia, nasadzenia.


Załączniki:

wniosek o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
wzór potwierdzenia dotyczący użytkowania ogrodu działkowego
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
informacja dotycząca nasadzeń drzew i krzewów
zgoda na usunięcie drzew lub krzewów
oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa (dotyczy osób fizycznych)