Uzyskanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

parter, pokój numer 2, kancelaria ogólna

tel. 16 624 87 33

mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Podstawa prawna

  • art. 7,8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • uchwała nr 678/LVI/2009 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Jarosław.

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

  • wypełniony wniosek wraz z danymi: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych i informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
  • udokumentowana gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną,
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Forma załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

107 zł tytułem "opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych"

17 zł tytułem "opłata skarbowa za pełnomocnictwo"

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych znajduje się poniżej w pliku.

Wykaz firm posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

lp firma adres firmy telefon kontaktowy
1 mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

800 000 800
2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.

ul. Przemyska 15

37-500 Jarosław

16 624 25 60
3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Jarosławiu sp. z o.o.

ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 28

37-500 Jarosław

16 621 62 66
4 TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

804 204 204
5 Usługi Transportowe Grażyna Buła-Bednarz

ul. Broniewskiego 24

37-500 Jarosław

16 624 18 25
6 Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912

17 859 52 79

602 386 980

7 WC SERWIS sp. z o.o. Spółka Komandydtowa

ul. Szybowa 2

41-808 zabrze

502 964 121

 Załączniki: