W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

transmisje internetowe

XML
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie transmisji, nagrywania oraz udostępniania nagrań z sesji Rady Miasta Jarosławia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław;
 2. Z administratorem — Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: sekretariat@um.jaroslaw.pl , telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Zbigniewa Piskorza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@um.jaroslaw.pl , telefonicznie: 16 624 87 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udział w obradach sesji Rady Miasta Jarosławia jest dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prowadzenia transmisji obrad Rady Miasta Jarosławia, udostępniania nagrań i protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Jarosławia;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione do wglądu publicznego oraz przekazane firmie zewnętrznej prowadzącej transmisję sesji Rady Miasta Jarosławia, a także firmie zajmującej się obsługą serwisową i informacyjną systemu wykorzystywanego do nagrywania i udostępniania nagrań. Powyższe udostępnianie danych odbywa się na podstawie umów na przetwarzanie danych zawartych z podmiotami zewnętrznymi. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do żądania sprostowania,
  prawo do żądania usunięcia danych,
  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabrania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.