2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na dzierżawę działki nr 493/1 - obręb 2 - na cele upraw rolnych.


BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 2.
 
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 2 działka nr 493/1 o pow. 0,0915 ha  będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław- KW PR1J/00061027/4.
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na cele upraw rolnych, położona w pobliżu ulicy Batalionów Chłopskich.
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren objęty MPZP- 2ZO- zieleń urządzona ogrodowa; 1KDW – drogi wew.; 9MN – tereny mieszk. jednorodzinne.
Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie): 45,54 - PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć 54/100).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
Wadium w wysokości: 50,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść najpóźniej do 1. 04. 2016 r.
z dopiskiem „przetarg-działka nr 2-493/1 na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia  Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.
Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 7. 04. 2016 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, III piętro, pokój nr 35.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe, lub w kasie tut. Urzędu.
Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę.
Okres wypowiedzenia umowy: 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl .
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia , Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728.

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (4 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Karciński (4 marca 2016, 08:25:56)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:05:11)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij