2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na sprzedaż działek: 1469/4, 1476/22, 1481/10, 1495/3, 1496/21, 1482/4 - obręb 4 w rejonie ul. Konfederackiej.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław
położonej w Jarosławiu obręb nr 4   

 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4, ul. Konfederacka – działka nr 1469/4 o pow. 0,0314 ha – objęta KW PR1J/00074654/2; działki: nr 1476/22 o pow. 0,0020 ha, 1481/10 o pow. 0,0152 ha, nr 1495/3 o pow. 0,0115 ha, nr 1496/21 o pow. 0,0016 ha – objęte KW PR1J/00048990/8; działka nr 1482/4 o pow. 0,0120 ha - objęta KW PR1J/00053259/0.  

 2. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone przy ul. Konfederackiej w obrębie osiedla  mieszkaniowego Piłsudskiego, pomiędzy ul. Skarbowskiego i Raszyńską. Teren działek jest  płaski, kształt regularny w formie zbliżonej do wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 67 m x 11m z bezpośrednim dostępem do ulicy Konfederackiej. Teren w którym  położone są działki  będące przedmiotem przetargu posiada  pełne uzbrojenie w sieci  infrastruktury technicznej tj: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie stanowią podobne  działki niezabudowane oraz w dalszej perspektywie budynek usługowy i budynki mieszkalne wielorodzinne osiedla mieszkaniowego Piłsudskiego.
   
 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie z MPZP  obszaru „Za Parkiem”  dla tego terenu przypisana jest funkcja  oznaczona  symbolem: 2 ZP – „tereny zieleni urządzonej” – dla działek nr: 1476/22, 1481/10, 1482/4, 1495/3, 1496/21 oraz części działki nr 1469/4, 4 MW/U – „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach” – dla części działki nr 1469/4.  

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 67 035,- PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć 00/100). 

 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.  

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości: 13 000,- PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 01 kwietnia 2016 r. z dopiskiem „przetarg-ul. Konfederacka” w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 piętro I. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 07 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32.

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  

 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 

 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (15 lutego 2016)
Opublikował: Artur Pajda (15 lutego 2016, 12:38:07)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:11:50)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij