Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
 
W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Miasta Jarosławia najpóźniej w październiku br. dokona wyboru 15 ławników na kolejną kadencję 2016-2019
15 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym 10 do orzekania w sprawach                        
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2015 r.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Dokumenty wymienione w punktach od 1) do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Wzór karty zgłoszenia dostępny będzie:
 
·  na stronie internetowej  www.ms.gov.pl
·  w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - Biuro Rady Miasta -Rynek 1, II piętro, pokój nr 27.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
  
Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław albo złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta na parterze, pok. Nr 2  do dnia 30 czerwca 2015 r.
 
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. (16) 624-87-17, (16) 624-87-18.

KARTA ZGŁOSZENIA NA ŁAWNIKA (52kB) word
OŚWIADCZENIE (25kB) word
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA (96kB) word
 

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (2 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Sadurska (2 czerwca 2015, 09:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij