Wydział prowadzący


Wydział Finansowo-Księgowy 


Miejsce złożenia dokumentów


  • Wydział Finansowo-Księgowy, Rynek 1, 37-500 Jarosław, kancelaria ogólna, pokój nr 2
  • drogą pocztową/elektroniczną - poprzez ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna

pokój nr 16, tel. 16 624 87 61

Wymagane dokumenty


  • wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  • akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów
  • oświadczenie o wielkości otrzymanej  pomocy de minimis lub
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Opłaty


Opłata skarbowa: brak 

Termin i sposób załatwienia


W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy). 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Tryb odwoławczy


Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji – za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Dodatkowe informacje


W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży. 

Okres zwolnienia wynosi pięć lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży.

Natomiast po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zwolnienie oraz ulgę podatkową udziela się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika stosując od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Na podstawie art. 12 ust. 5 tej samej ustawy zwolnienia nie stosuje się w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.