adres

Urząd Miasta Jarosławia

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

specjalista ds. BHP

Jakub Pels

zakres działania

1) przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych,
2) organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy i sporządzanie związanej z tym dokumentacji, 
4) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami,
5) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
6) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) podejmowanie działań na rzecz kształtowania w komórkach organizacyjnych urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w strukturze organizacyjnej podlega burmistrzowi Waldemarowi Paluchowi.

[start]    [koniec]