Samodzielne stanowisko ds. BHP

Magdalena Kapusta
specjalista ds. BHP

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
II piętro, p. 24

tel. (16) 624 87 79
mail: magdalena.kapusta@um.jaroslaw.pl

Do zadań  Stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: 

1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych,
2. organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy i sporządzanie związanej z tym dokumentacji, 
4) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami,
5) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
6) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) podejmowanie działań na rzecz kształtowania w komórkach organizacyjnych urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.