adres

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

dyrektor
Edyta Pytko
tel. 16 624 89 02, e-mail: edyta.pytko@um.jaroslaw.pl
III piętro, pok. 32

pracownicy


inspektor Jolanta Kuźniar, tel. 16 624 87 77, e-mail: jolanta.kuzniar@um.jaroslaw.pl
inspektor Zbigniew Hanas, tel. 16 624 89 04, e-mail: zbigniew.hanas@um.jaroslaw.pl
inspektor Jolanta Marszał, tel. 16 624 89 03, e-mail: jolanta.marszal@um.jaroslaw.pl
inspektor Miron Możdżeń, tel. 16 624 89 05, e-mail: miron.mozdzen@um.jaroslaw.pl
główny specjalista Rafał Młynarski, tel. 16 624 89 03, e-mail: rafal.mlynarski@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 33, 34

zakres działania biura


1. W zakresie strategii miasta:
1) koordynacja procesu planowania strategicznego,
2) opracowywanie strategii rozwoju miasta we współpracy z właściwymi ciałami przedstawicielskimi i innymi podmiotami,
3) konsultowanie projektu rozwoju strategii miasta z interesariuszami z różnych sektorów oraz mieszkańcami,
4) przeprowadzanie, na etapie przygotowywania, strategii rozwoju miasta, jej konsultacji z samorządami z obszaru funkcjonalnego (MOF) w zakresie wspólnych działań,
5) monitorowanie sposobu wdrażania strategii rozwoju miasta i jej aktualizowanie w razie potrzeby,
6) monitorowanie postępu realizacji działań strategicznych, w tym monitorowanie ryzyk w procesie zarządzania strategicznego oraz przekazywanie wniosków organowi wykonawczemu,
7) gromadzenie danych strategicznych (ilościowych i jakościowych), zwłaszcza o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz analiza trendów dla wsparcia podejmowania decyzji strategicznych w kluczowych obszarach,
8) zapewnianie, we współpracy z właściwymi komórkami urzędu i innymi podmiotami, aby nowe albo aktualizowane strategie sektorowe/funkcjonalne były zgodne ze strategią rozwoju miasta,
9) zapewnianie, we współpracy z właściwymi komórkami urzędu i innymi podmiotami, aby strategia rozwoju miasta oraz nowe albo aktualizowane strategie sektorowe/funkcjonalne były spójne z istniejącymi strategiami ponadlokalnymi, a także strategiami sąsiednich samorządów z obszaru funkcjonalnego,
10) prowadzenie wykazu strategii sektorowych/funkcjonalnych prowadzonych przez miasto i jego aktualizowanie,
11) monitorowanie spójności planów budżetowych z planami strategicznymi.

2. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
1) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych,
2) inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków finansowych UE i innych źródeł zewnętrznych,
3) informowanie komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta o możliwościach aplikowania do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
4) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w przygotowywanie projektów,
5) utrzymywanie kontaktów z instytucjami wdrażającymi w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
6) prowadzenie spraw związanych z procedurą podpisania i aneksowania umów o dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
7) koordynacja prac w zakresie przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
8) sporządzanie wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie ich trwałości,
9) monitoring zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie ich trwałości,
10) promocja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych zgodnie z wytycznymi,
11) prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów programowych i strategicznych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027,
12) opiniowanie materiałów dotyczących możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na terenie gminy i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
13) współpraca ze Stowarzyszeniem Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk,
14) opracowywanie planów finansowo-rzeczowych w zakresie realizowanych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
15) współpraca ze służbami finansowymi i innymi merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prognoz budżetu i montażu finansowego dla przedsięwzięć wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym UE),
16) wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie miasta w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
17) gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w tym UE), w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi dla tych projektów,
18) wnioskowanie o szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.


3. W zakresie innych spraw:
1) prowadzenie promocji gospodarczej miasta, a zwłaszcza opracowywanie, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, ofert inwestycyjnych oraz materiałów promocyjnych dla inwestorów,
2) sporządzanie corocznego raportu o stanie miasta.

Biuro Strategii i Pozyskiwania Funduszy (BSF) nadzorowane jest przez dyrektor Edytę Pytko, a strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio burmistrzowi Waldemarowi Paluchowi.

[start]   [koniec]