Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2022.2519 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 773/LVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty (Dz. Urz. Woj. Podk. 2023.64), Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że od 1 lutego 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą 34,00 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto ustalono zwolnienie z części opłaty z w wysokości 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każdego członka rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi komostującymi bioodpady w przydomowym kompostowniku. 
Ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik lub worek w kwocie:

  • 60 litrów - 13,40 zł
  • 120 litrów - 26,80 zł
  • 240 litrów - 53,60 zł
  • 1100 litrów - 245,66 zł
  • KP-7 (7m3) - 1 563,33 zł

Podczas obliczenia wysokości miesięcznej opłaty niezbędne jest uwzględnienie częstotliwości odbioru odpadów tj. 4 razy w miesiącu – co zostało dookreślone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Tym samym, wypełniając część F.2 deklaracji, liczbę zadeklarowanych pojemników o określonych pojemnościach należy pomnożyć przez liczbę 4, stanowiącą liczbę odbiorów pojemników w miesiącu.

Niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie skutkowało koniecznością zapłaty stawki podwyższonej, czyli dwukrotności ww. stawki za pojemnik/worek o określonej pojemności.

[start]     [koniec]Załączniki: