Uzyskanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

parter, pokój numer 2, kancelaria ogólna

tel. 16 624 87 33

Podstawa prawna

  • art. 7,8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • uchwała nr 678/LVI/2009 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Jarosław.

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

  • wypełniony wniosek wraz z danymi: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych i informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
  • udokumentowana gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną,
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 

 Załączniki: