W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

XML

Lead

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia,

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia jest zobowiązany do podania:

  • źródła pozyskania informacji poprzez umieszczenie treści: "Źródło: Urząd Miasta Jarosławia",
  • czasu wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd Miasta Jarosławia, o ile został on określony,
  • czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu Miasta Jarosławia.

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia materiału w zmienionej formie.

Gmina Miejska Jarosław nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia;
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek spełniający warunki formalne wskazanej ustawy można złożyć w formie dokumentu papierowego na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław bądź w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek może zostać złożona oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania oraz informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazana do wnioskodawcy w trybie określonym przez ustawę.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Jarosławia jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Może zostać nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki występujące przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio, a związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Sprzeciw składa się do Burmistrza Miasta Jarosławia.

Odwołanie od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnosi się do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jarosławia.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym, że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Brak artykułów