W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (FK)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

skarbnik
Katarzyna Czuba
I piętro, pokój numer 15

telefon 16 624 87 07, e-mail: katarzyna.czuba@um.jaroslaw.pl

pracownicy

kasa - kancelaria ogólna, parter, pokój numer 2a

pomoc administracyjna Anna Kruk

telefon 16 624 87 57

pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Dominika Pleśniak-Kuczek

telefon 16 624 87 57, e-mail: dominika.plesniak@um.jaroslaw.pl

pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Marzena Piestrak

I piętro, pokój numer 11
inspektor Katarzyna Jagodzińska

telefon 16 624 87 90, e-mail: katarzyna.jagodzinska@um.jaroslaw.pl

inspektor Anita Banaś

telefon 16 624 87 58, e-mail: anita.banas@um.jaroslaw.pl

podinspektor Agnieszka Madaj

telefon 16 624 87 59, e-mail: agnieszka.madaj@um.jaroslaw.pl

inspektor Anna Wrucha

telefon 16 624 87 75, e-mail: anna.wrucha@um.jaroslaw.pl

inspektor Bogusława Matyja

telefon 16 624 87 75, e-mail: boguslawa.matyja@um.jaroslaw.pl

I piętro, pokój numer 13

podinspektor Dorota Kraśniak

telefon 16 624 87 54, e-mail: dorota.krasniak@um.jaroslaw.pl

podinspektor Jarosław Suchy, telefon 16 624 87 54, e-mail: jaroslaw.suchy@um.jaroslaw.pl

I piętro, pokój numer 14

inspektor Elżbieta Bacza

telefon 16 624 87 55, e-mail: elzbieta.bacza@um.jaroslaw.pl

inspektor Magdalena Folta-Telega

telefon 16 624 87 55, e-mail: magdalena.telega@um.jaroslaw.pl

inspektor Anna Bułas

telefon 16 624 87 56, e-mail: anna.bulas@um.jaroslaw.pl

inspektor Marta Sęk

telefon 16 624 87 61, e-mail: marta.sek@um.jaroslaw.pl

inspektor Katarzyna Cholewa

telefon 16 624 87 61, e-mail: katarzyna.cholewa@um.jaroslaw.pl

podinspektor Krzysztof Lech

telefon 16 624 87 60, e-mail: krzysztof.lech@um.jaroslaw.pl

poniedziałek-piątek: 7.30 do 15.30
 
KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, odpady komunalne, itp.]


KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”
BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
59 1240 1792 1111 0010 8804 5170
[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]


KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”
BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 
57 1240 1792 1111 0010 8805 4518
[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]

Informacje na temat opłat i podatków dostępne są w w zakładce Opłaty i podatki.

zakres działania

1) prowadzenie rachunkowości urzędu,
2) prowadzenie rachunkowości miasta,
3) obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4) prowadzenie spraw związanych z windykacją oraz umorzeniami, ulgami, zwolnieniami oraz obniżaniem odsetek w zakresie przeterminowanych należności budżetowych niepodatkowych miasta, 
5) ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami, 
6) ewidencja wartości majątku miasta,
7) ewidencja zapasów magazynu podręcznego,
8) ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych miasta, 
9) ewidencja i egzekucja mandatów karnych,
10) sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej miasta oraz bilansów, 
11) obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych, 
12) przekazywanie, w terminach miesięcznych, do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zestawienia wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących,
13) przekazywanie środków na pokrycie wydatków dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach planu rocznego i harmonogramu, 
14) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
15) uzgadnianie wykonania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, 
16) analiza i współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji budżetu,
17) obsługa kasowa miasta, w tym obrotu walutowego, 
18) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu i innych osób, z którymi zawarte zostały umowy zlecenia oraz umowy o dzieło oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy, tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, diet radnych, w tym pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (potrącanie i rozliczanie z urzędem skarbowym) oraz dokonywanie rozliczeń rocznych, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS, 
19) wykonywanie czynności podatnika podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania deklaracji na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży (otrzymywanych z jednostek organizacyjnych i własnych) oraz terminowego rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym,
20) rozliczanie inwentaryzacji, 
21) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo‑pożyczkowej,
22) realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem środków pieniężnych i długów spadkowych wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej,
23) zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego i od nieruchomości,
24) bieżące pobieranie i odprowadzanie do budżetu opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
25) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych,
26) windykacja należności podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie,
27) przygotowanie i aktualizowanie, we współpracy z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Wydział Finansowo-Księgowy (FK) w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio skarbnikowi miasta Katarzynie Czubie.  

Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym  


Wymagane dokumenty:
1. podanie z załącznikami: 
- zaświadczenie o zarobkach,
- odcinek renty lub emerytury,
- zaświadczenia lekarskie,
- deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego,
- opinia rady sołeckiej,
- kwity o wypłacie gotówki za sprzedane płody rolne, zaświadczenia o upadku zwierzęcia.

Sposób załatwienia:
złożenie podania o zastosowanie ulg:
- uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia, 
- ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich, odłogowania gruntów,
wydawanie decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni.
Opłaty: brak.
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pokój numer 16 
tel. 16 624 87 60, 16 624 87 61

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

Wymagane dokumenty: 
pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia,
dowód osobisty. 

Sposób załatwienia: wydawanie zaświadczeń
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni
Opłaty: od zaświadczenia 17,00 zł; zaświadczenia do celów socjalnych bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pokój numer 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem 


Wymagane dokumenty: pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia z uzasadnieniem, dowód osobisty. 

Sposób załatwienia: wydawanie zaświadczeń
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni
Opłaty: od zaświadczenia 21,00 zł
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pokój numer 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 


Wymagane dokumenty:
wykaz nieruchomości,
kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu,
kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu.  

Sposób załatwienia: zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku: 
- osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- osoby prawne: deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego, deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- wydawanie decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: na bieżąco
Opłaty: bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pokój numer 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne) 

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych dostępne są w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg podatkowych i umorzenia w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 


Wymagane dokumenty: 
podanie z załącznikami (w zależności od przyczyny umorzenia załącznikami mogą być: zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytuł podatku dochodowego)

Sposób załatwienia: złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia; wydawanie decyzji 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro, pokój numer 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od środków transportowych 


Wymagane dokumenty: dowód rejestracyjny pojazdu 

Sposób załatwienia:
zgłoszenie do wymiaru podatkowego deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A: 
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, 

ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, 

przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, za wyjątkiem przyczep wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego -autobusów w zależności od liczby miejsc.

Obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku: 

osoby fizyczne: 
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego, 
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, 
osoby prawne: 
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego, 
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: na bieżąco
Opłaty: nie pobiera się
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy:
osoby fizyczne - I piętro, pokój numer 11, tel. 16 624 87 75
osoby prawne - I piętro, pokój numer 11, tel. 16 624 87 59

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych dostępne są w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych 


Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie o dochodach 

Sposób załatwienia:
przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenie,
oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych,
wydawanie decyzji. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy:
osoby fizyczne - I piętro, pokój numer 11, tel. 16 6248775
osoby prawne - I piętro, pokój numer 11, tel. 16 6248759

Przyjmowanie wpłat

Sposób załatwienia: przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat
Punkt kasowy czynny: poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Miejsce załatwienia sprawy:
kancelaria ogólna Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój 2,

tel. 16 624 87 57

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za lata 2007-2019 dostępny jest w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia w zakładce "Wydział finansowo-księgowym".

 

   

Załączniki

Powiadom znajomego