W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP

www.miastojaroslaw.pl

Podatek leśny

Wersja strony w formacie XML

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:
lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
-właściciel lasów, 
-posiadacz samoistny lasów, 
-użytkownik wieczysty lasów, 
-posiadacz lasów  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. 
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć  okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym, podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu,  sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

-informacje o lasach  (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 
-deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 
Jeżeli  las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia, pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Wydział Finansowo-Księgowy, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
 
Terminy i sposoby płatności:
● osoby fizyczne w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
● osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca:
- w kasie  Urzędu Miasta,
- na indywidualne subkonto,
- na rachunek bankowy


KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU   
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888) 
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P.2020.983)

Formularze obowiązujące w 2021 roku:

Informacja o lasach wraz załącznikami (osoby fizyczne):

1. Informacja o lasach (IL)

2. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

3. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

4. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (osoby prawne):

1. Deklaracja na podatek leśny na rok (DL-1)

2. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

3. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Załączniki

IL-1 PDF, 107 kB
ZIL-1 PDF, 96 kB
ZIL-2 PDF, 97 kB
ZIL-3 PDF, 117 kB
DL-1 PDF, 118 kB
ZDL-1 PDF, 96 kB
ZDL-2 PDF, 97 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane