W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP

www.miastojaroslaw.pl

Podatek rolny

Wersja strony w formacie XML

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: 
- właściciel gruntów,
-posiadacz samoistny gruntów, 
-użytkownik wieczysty gruntów, 
-posiadacz gruntów,  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;
- dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do  gruntów  lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym   podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów,  sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

-informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, ·         
-deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Jeżeli  grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Stawki podatku rolnego
● dla gruntów gospodarstwa rolnego : równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego
● dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od
 1 ha
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia, pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Wydział Finansowy-Księgowy, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
 
Terminy i sposoby płatności
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
- w kasie  Urzędu Miasta 
- na indywidualne subkonto
- na rachunek bankowy:

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU   
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Podstawa  prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333). 
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.   
w prawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020.982) 

Formularze obowiązujące w 2021 roku:

INFORMACJA O GRUNTACH wraz z załącznikami (osoby fizyczne):

1. Informacja o gruntach (IR-1)

2. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

3. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

4. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY wraz z załącznikami (osoby prawne):

1. Deklaracja na podatek rolny na rok (DR-1)

2. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

3. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Załączniki

IR-1 PDF, 137 kB
ZIR-1 PDF, 121 kB
ZIR-2 PDF, 119 kB
ZIR-3 PDF, 119 kB
DR-1 PDF, 134 kB
ZDR-1 PDF, 121 kB
ZDR-2 PDF, 120 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane