zamówienie na:

remont posadzek pomieszczeń kuchni

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rostrzygnięcie 
 
Ogłoszenie
o wyniku postępowania przetargowego
 
Działając na podstawie przepisu art. 02 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam ,że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Remont posadzek pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu ,,
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
  
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Leszek Bąk
ul. Pruchnicka 15 A
37-500 Jarosław
 
 
cena netto wybranej oferty:  16.154,23  zł.
 
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęło 6 ofert
 
1.GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz  ul Lubelska 19  37-500 Jarosław
2.Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Stecko Surochów 85/6 37-500 Jarosław
3.CZEXBUD S. C.  ul. Witosa 16   37-710 Żurawica
4.Zakład Instalacji Sanitarnych  Andrzej  Bulik Pawłosiów 276    37-500 Jarosław
5.,,EKO-BUD,, ul. Przemyska 13/5    37-500 Jarosław
 
                                                                                                                   
 
OGŁOSZENIE (archiwalne)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Książąt Czartoryskich
37-500 Jarosław ul. Kraszewskiego 39

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
REMONT POSADZEK POMIESZCZEŃ KUCHNI
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont posadzek pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu wg zakresu określonego szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust u.z.p.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Termin wykonania zamówienia -  29.12.2008 r.
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
8.Kryteria oceny ofert – 100 %  cena.
9.Oferty w zaklejonych kopertach /zgodnie z SWIZ/ z napisem oferta na
,,Remont posadzek pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu‘’ nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego ZSO 37-500 Jarosław ul. Kraszewskigo  39 w sekretariacie szkoły do dnia 27.11.2008 r.  do godz . 10.00
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  27.11.2008 r. o godz. 10.15
12.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach organizacyjnych przetargu: pani Beaty Żołyniak
kierownik gospodarczy tel. 016 621 54 19 wew.32 w godz. 7.30 – 15.00
-w istotnych sprawach technicznych  pan Henryk Łoziński  tel. 0 609-509-910
13.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jaroslav.um.gov.pl
14.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w księgowości  Zespołu Szkół Ogólnokształcących pokój nr 16 
w godz.7.30 – 15.00
15.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.11.2008 r.
 
dokumentacja techniczna (184kB) pdf
siwz (199kB) word

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (7 listopada 2008, 14:19:55)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2008, 13:22:34)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602