zamówienie na:

Izolacja pionowa ścian piwnic okładzina pochylni i schodów Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie
o wyniku postępowania przetargowego
 
 
 Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ,,Izolacji pionowej ścian piwnic, okładziny pochylni i schodów  budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy;
 
 
Artur Ostafijczuk
STUDIO ARCHITEKTURY
ul. Polna1
37-500 Jarosław
 
cena netto wybranej oferty:     51.691,01  
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęło 2 ofert :
 
1.Sanakiewicz  Sp. o. o.
Szówsko ul. Ks. Czartoryskiego 29
37-500  Jarosław

2. Artur Ostafijczuk
STUDIO ARCHITEKTURY
ul. Polna1
37-500 Jarosław 
              

Dziękuję za udział w postępowaniu              
 
                                                              Z poważaniem
                                                              Dyrektor Szkoły
                                                                               Dorota Tracz  
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Książąt Czartoryskich
37-500 Jarosław ul. Kraszewskiego 39
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Izolacja pionowa ścian piwnic okładzina pochylni i schodów
Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Jarosławiu
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Izolacja pionowa ścian piwnic i okładzina pochylni i schodów budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu wg zakresu określonego szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust u.z.p.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Termin wykonania zamówienia -  12.12.2008 r.
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
8.Kryteria oceny ofert – 100 %  cena.
9.Oferty w zaklejonych kopertach / zgodnie z SWIZ/ z napisem oferta na
,, Izolacja pionowa ścian piwnic i okładzina pochylni i schodów budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu ‘’ nazwą i adresem Wykonawcy ,należy składać w siedzibie Zamawiającego ZSO 37-500 Jarosław ul. Kraszewskigo  39 w sekretariacie szkoły do dnia 06.11.2008 r.  do godz . 10.00
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  06.11.2008 r. o godz. 10.15
12.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach organizacyjnych przetargu: pani Beaty Żołyniak
  kierownik gospodarczy tel. 016 621 54 19 wew.32 w godz. 7.30 – 15.00
 -w istotnych sprawach technicznych  pan Henryk Łoziński  tel. 0 609-509-910
13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http; //  www.bip.jaroslav.um.gov.pl
14.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w księgowości  Zespołu Szkół Ogólnokształcących pokój nr 16  w godz.7.30 – 15.00
15.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.10.2008 r.
 
swiz (588kB) word
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (215kB) word

 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 października 2008, 15:32:10)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (25 listopada 2008, 13:38:15)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2007