zamówienie na:

dostawa i montaż hali namiotowej całorocznej na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 listopada 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Jarosław 2007-11-22 Zawiadomienie o wyniku postępowania Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych unieważniam postępowanie. Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż hali namiotowej całorocznej na lodowisku, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dziękujemy za udział w postępowaniu.  
Jarosław , dnia 2007-10-26
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
w Jarosławiu
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony
„dostawa i montaż hali namiotowej całorocznej na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu” .
 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia , dostępna w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 U.P.Z.P.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych , ani wariantowych
Termin realizacji zamówienia -  28 grudnia 2007.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni z art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Na dowód spełnienia tych warunków muszą przedłożyć dokumenty określone w SIWZ.

Oferent pod rygorem nieważności oferty zobowiązany jest wnieść wadium.
Kryterium oceny oferty – cena 100%
Oferty w zaklejonych kopertach, należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 2007-11-08 godz. 9:30.
Otwarcie jest jawne dla wszystkich zainteresowanych  odbędzie się w dniu 2007-11-08 o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktu z oferentami osoby: p. Jerzy Wołoszyn tel. 792405109 lub p.Władysław Kordas, tel. 0-16 624-41-41.
      11. CPV – 17222530-8   
 
SIWZ (52kB) word
Oświadczenie (21kB) word
formularz ofertowy (47kB) word
szkic sytuacyjny (731kB) jpg
miejsce montażu namiotu (708kB) jpg

metryczka


Opublikował: Jerzy Wołoszyn (26 października 2007, 14:57:27)

Ostatnia zmiana: Jerzy Wołoszyn (23 listopada 2007, 11:52:15)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1836