zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Trybunalskiej w km 0+026,60 do km 0+081,60 (55 m)”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.48.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (285kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (213kB) pdf

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 21.09.2020 R. do godziny 11:00
OTWARCIE OFERT:  21.09.2020 R. o godzinie 11:35


ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 19.09.2020 R. do godziny 11:00 - nieaktualne
OTWARCIE OFERT: 19.09.2020 R. o godzinie 11:35 - nieaktualne

ZP.271.2.48.2020                                                                                      Jarosław, 03.09.2020 r.
 


Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych -
"Przebudowa ul. Trybunalskiej w km 0+026,60 do km 0+081,60 (55 m)".

 
CPV:  45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg


Ogłoszenie (4460kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (300kB) word
Wzór umowy (32kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przedmiar (211kB) pdf
Projekt (6717kB) pdf
SSTWiORB (282kB) pdf

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word
Doświadczenie kierownika budowy (40kB) word
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (37kB) word
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                  WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (3 września 2020, 12:15:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (6 października 2020, 11:30:31)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 197