zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Di3 do S2 o długości 70 m”, w ramach projektu „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.28.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 


ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 17.07.2020 R. do godziny 11:00
OTWARCIE OFERT: 17.07.2020 R. o godzinie 11:15


ZP.271.2.28.2020                                                                        Jarosław, 29.06.2020 r.
   

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

"Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Di3 do S2 o długości 70 m", 
                       w ramach projektu "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu"                                              

CPV: 45232410-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
 

Ogłoszenie (4535kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (313kB) word
Wzór umowy (46kB) word
Przedmiar robót (210kB) pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):
  
Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (37kB) word


ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Modyfikacja treści SIWZ (929kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (333kB) pdf

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 17.07.2020 R. do godziny 11:00
OTWARCIE OFERT: 17.07.2020 R. o godzinie 11:15

informacja z otwarcia ofert - informacja (241kB) pdf
                                                                                Dokumentację zatwierdził:

                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                              WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (29 czerwca 2020, 14:19:41)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (28 lipca 2020, 15:13:42)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288