zamówienie na:

Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.26.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 lipca 2020  13:00
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (354kB) pdf


ZP.271.2.26.2020                                                                      Jarosław, 26.06.2020 r.  

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu
 
CPV: 

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg
5111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45310000–3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Ogłoszenie - ogłoszenie (5683kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- siwz (948kB) pdf
Wzór umowy umowa (298kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej - k (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób w (37kB) word
Doświadczenie Wykonawcy dw (37kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA


ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

SIWZ PO MODYFIKACJI (321kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (160kB) pdf

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 22.07.2020 R. do godziny 13:00
OTWARCIE OFERT: 22.07.2020 R. o godzinie 13:30


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 16.07     odpowiedzi (2287kB) pdf

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 27.07.2020 R. do godziny 13:00
OTWARCIE OFERT:  27.07.2020 R. o godzinie 13:30

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 3 (237kB) pdf

PRZEDMIAR SIECI PO AKTUALIZACJI - przedmiar (54kB) pdf

............................................................................................................................


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 20.07.2020     odpowiedzi1 (1316kB) pdf

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

SKŁADANIE OFERT: 28.07.2020 R. do godziny 13:00
OTWARCIE OFERT:  28.07.2020 R. o godzinie 13:30

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 4 (235kB) pdf

PROFIL PODŁUŻNY - profil (201kB) pdf

odpowiedzi na pytania 23.07 odpowiedzi2 (324kB) pdf
                                                                                    Dokumentację zatwierdził:

                                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                                 WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (26 czerwca 2020, 14:48:03)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (28 lipca 2020, 15:09:12)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1512