zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.16.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (195kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (291kB) pdf

ZP.271.2.16.2020                                                                        Jarosław, 05.03.2020 r.
   

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu".


CPV: 71.24.70.00 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi

Ogłoszenie (4359kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (360kB) word
Wzór umowy (32kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oswiadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (37kB) word
Doświadczenie inspektora nadzoru wskazanego w ofercie (39kB) word
Wykaz osób (37kB) word

                                                                            Dokumentację zatwierdził:

                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                    WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (5 marca 2020, 10:05:24)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (31 marca 2020, 15:27:07)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 431