zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.3.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (577kB) pdf


Wynik postępowania (376kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (290kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2046kB) pdf

Odpowiedzi na pytania (338kB) pdf

ZP.271.2.3.2020                                                                                  Jarosław, 10.01.2020 r.
   

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu".


CPV:71.24.70.00 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi

Ogłoszenie (4492kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (392kB) word

Wykaz szkoleń inspektora nadzoru (61kB) word

Wzór umowy (63kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (46kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (64kB) word

Doświadczenie inspektora nadzoru wskazanego w ofercie (67kB) word

Wykaz osób (65kB) word

                                                                            Dokumentację zatwierdził:

                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                    WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (10 stycznia 2020, 14:38:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (27 lutego 2020, 13:04:07)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615