zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa drogi gminnej (bocznej ul. Pawłosiowskiej), na działkach miejskich nr 528/1, 528/2, 529/5, 529/6, 530/1 obręb 5”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.71.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępowania (168kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (169kB) pdf

ZP.271.2.71.2019                                                                                 Jarosław, 27.09.2019 r.
 


Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Przebudowa drogi gminnej (bocznej ul. Pawłosiowskiej), na działkach miejskich nr 528/1, 528/2, 529/5, 529/6, 530/1, obręb 5".


 
CPV:  45233142-6 - roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
        45231221-0 - roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających


Ogłoszenie (4623kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (306kB) word
Wzór umowy (31kB) word
Zestawienie kosztów (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Branża drogowa:

Część opisowa (434kB) pdf

Branża gazowa:


STWiORB (2193kB) pdf
Kosztorys ofertowy (96kB) excel


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word
Doświadczenie zawodowe osób wykonujacych czynności w zamówieniu (45kB) word
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (36kB) word
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                   WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (27 września 2019, 14:07:07)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (15 października 2019, 11:15:38)
Zmieniono: Wynik postępowania, informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241