zamówienie na:

Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.68.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie art. 93 ust 1 pkt 4 
informacja z otwarcia ofert - informacja (225kB) pdf

ZP.271.2.68.2019                                                                                         Jarosław, 26.09.2019 r.
Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

 
CPV:  30.21.31.00-5, 32333200-8, 38651600-9, 30232000-4, 48000000-8, 38652100-1, 32351200-0

OGŁOSZENIE ogłoszenie (3626kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (401kB) word

WZÓR UMOWY umowa (29kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (17kB) word

UWAGA: Zamawiający poprawia omyłkowy zapis SIWZ (OPZ- informacje dodatkowe)

POPRAWNY ZAPIS: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w ciągu 20 dni

kalendarzowych od podpisania umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jarosławia,

Rynek 1, III p. pok. nr 39,

informacja z otwarcia ofert - informacja (225kB) pdf

WYNIK POSTĘPOWANIA - unieważnienie (190kB) pdf

POWTORZENIE CZYNNOŚCI - unieważnienie1 (223kB) pdf                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                   WIESŁAW PIROŻEK


metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (26 września 2019, 14:44:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (10 października 2019, 13:23:27)
Zmieniono: unieważnienie - powtórzenie czynności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156