zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Popiela

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.63.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępowania (152kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (149kB) pdf

ZP.271.2.63.2019                                                                                 Jarosław, 13.09.2019 r.
 


Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Popiela


 
CPV:  45233142-6 - roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
        45231221-0 - roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

Ogłoszenie (4578kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (301kB) word
Wzór umowy (31kB) word
Zestawienie kosztów (35kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Branża drogowa (3031kB) pdf

Branża gazowa:

Opis techniczny (765kB) pdf
Przekrój (64kB) pdf
Schemat skrzyżowań (73kB) pdf
Schemat wykopu (78kB) pdf
Warunki techniczne (2928kB) pdf
Zagospodarowanie terenu (229kB) pdf

STWiORB (2244kB) pdf
Kosztorys ofertowy (80kB) excel
Przedmiar robót (177kB) pdf

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (17kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word  
Doświadczenie zawodowe osób wykonujacych czynności w zamówieniu (44kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy (36kB) word
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                       DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (13 września 2019, 13:06:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (30 września 2019, 14:29:16)
Zmieniono: Wynik postępowania, informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 191