zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem miedzy ulicami 3-go Maja i ul. Przygrodzie w obrębie działek nr ewid. gr. 3094/9, 3061, 2907 położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Jarosławia”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.61.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępowania (176kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (175kB) pdf

ZP.271.2.61.2019                                                                                 Jarosław, 09.09.2019 r.
 


Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - "Budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem miedzy ulicami 3-go Maja i ul. Przygrodzie w obrębie działek nr ewid. gr. 3094/9, 3061, 2907 położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Jarosławia".


 
CPV:  45233260-9 - roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
        45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
        45231221-0 - roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

Ogłoszenie (4765kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (306kB) word
Wzór umowy (31kB) word
Zestawienie kosztów (37kB) word
Decyzja o pozwoleniu na budowę (1512kB) pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Branża drogowa:

Opis techniczny (1041kB) pdf
STWiORB (179kB) pdf
Profil podłużny wykonawczy (245kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy (2307kB) pdf
Projekt podłużny schodów wykonawczy (225kB) pdf
Projekt poprzeczny chodnika wykonawczy (270kB) pdf
Projekt poprzeczny schodów wykonawczy (249kB) pdf
Widok z góry schodów wykonawczy (258kB) pdf
Projekt budowlany - opis techniczny (887kB) pdf
Profil podłużny (287kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu (7281kB) pdf
Przekrój podłużny schodów (268kB) pdf
Przekrój poprzeczny chodnika (271kB) pdf
Przekrój poprzeczny schodów (212kB) pdf
Widok z góry schodów (262kB) pdf
Kosztorys ofertowy (14kB) excel
Przedmiar robót (1324kB) pdf

Branża elektryczna:

Projekt wykonawczy (1463kB) pdf
Projekt zagospodarowania (7593kB) pdf
STWiORB (150kB) pdf
Układ pracy sieci (352kB) pdf
Warunki techniczne na lampy (347kB) pdf
Kosztorys ofertowy (303kB) pdf

Branża gazowa:

Przebudowa gazociągu (1) (2112kB) pdf
Przebudowa gazociągu (2) (3339kB) pdf
Przebudowa gazociągu (3) (6175kB) pdf
Przebudowa gazociągu (4) (1714kB) pdf
Przebudowa gazociągu (5) (1772kB) pdf
Przebudowa gazociągu (6) (2242kB) pdf
Wykaz dokumentów do przełozenia gazów (614kB) pdf
Kosztorys ofertowy (14kB) excel


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczace Grupy Kapitałowej (17kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (35kB) word
Doświadczenie zawodowe osób wykonujacych czynności w zamówieniu (48kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy (36kB) word
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                  WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (9 września 2019, 15:38:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (24 września 2019, 14:40:42)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert, wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101