zamówienie na:

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant podstawowy-1 obiekt przy Szkole Podstawowej nr 9”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (226kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (236kB) pdf

ZP.271.2.47.2019                                                                        Jarosław, 15.07.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy -
1 obiekt przy Szkole Podstawowej Nr 9
 
CPV: 

45.11.27.20-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37.41.00.00-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Ogłoszenie (4635kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (326kB) word
Wzór umowy (38kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Przedmiar robót (647kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu (1146kB) pdf
Rzut projektowanych nawierzchni (1188kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu (4260kB) pdf
STWiOR (411kB) pdf
Wzór tablicy informacyjnej (246kB) pdf

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczace Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word  
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (37kB) word
 
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                       WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (15 lipca 2019, 15:31:34)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (2 sierpnia 2019, 12:12:51)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206