zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa bocznej ul. Pogodnej na dz. nr: 464/2, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.37.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

Wynik postępowania (169kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (176kB) pdf

ZP.271.2.37.2019                                                                                    Jarosław, 18.06.2019 r.
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa bocznej ul. Pogodnej na dz. nr: 464/2, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4.

 
CPV:  71.22.10.00-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Ogłoszenie (4326kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (184kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (261kB) word
Wzór umowy (103kB) word
Mapa ewidencyjna (718kB) pdf


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Grupa kapitałowa (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word
Doświadczenie Wykonawcy (36kB) word


                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                          DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (18 czerwca 2019, 13:36:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (28 czerwca 2019, 12:27:23)
Zmieniono: Wynik postępowania, informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 175